Missionair Werk

KERK-NAAR-BUITEN

Het is een missionaire taak, opdracht: ga naar buiten, ga er op uit en laat zien en horen wat je gelooft. Dus in woord en daad doorgeven en uitdragen dat wij leven uit en door de liefde welke Jezus, de Zoon van God, heeft voor iedereen.

De werkgroep “Kerk-naar-Buiten” (KnB) is een middel om deze taak lokaal vorm te geven. In veel gevallen kunnen we dit samen met andere kerken doen, o.a. via de interkerkelijke stichting Missie Zwijndrecht (MZ). Door het Woord handen en voeten te geven in de gemeente, kan het geloof in praktijk gebracht worden.

Enkele van de activiteiten van KnB, al dan niet i.s.m. Missie Zwijndrecht:

 • Verspreiding van de Elisabethbode
 • Organisatie van de jaarlijkse Volkskerstzang op kerstavond
 • Het (mede-)organiseren van Alpha-cursussen
 • Organisatie van School & Kerk: scholen laten kennismaken met wat er zoal in en rond de kerk gebeurd
 • Samen met Missie Zwijndrecht meewerken aan de diverse acties rondom
 • Kerst, Pasen, Pinksteren, Koningsdag.
 • Bijvoorbeeld in de winkelcentra, op de braderie en via het KKE, het
 • KinderKerstEvent, een interactieve lampion optocht.
 • Samen met andere vrijwilligers uit de Bethelkerk: de Buurt Moestuin;
 • Bistro Bethel e.a.
 • Binnenvaart Pastoraat. Met belangrijke feestdagen, zoals Kerst en Pasen, worden de binnenvaartschippers die in Zwijndrecht aanliggen, bezocht en wordt een presentje aangeboden.

Het is mogelijk het werk van KnB (evangelisatie) financieel te steunen via Rabo rekeningnr NL12 RABO 0377557498, t.n.v. Penningmeester Evangelisatiecomm.

ZWO (ZENDING, WERELDDIACONAAT EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING)

De werkgroep ZWO van de Bethelkerk heeft als basis de opdracht door Jezus gegeven in Mattheüs 28: “Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb”. Hiermee gaan we dus met ZWO de landsgrenzen over, naar landen in ontwikkeling en in ons geval met de focus op de jeugd (kinderen), hun welzijn en opvoeding (ook geloofsopvoeding).

De werkgroep heeft namens de Bethelkerkgemeente op dit moment drie projecten aantal projecten geadopteerd met als doel een meer persoonlijke binding met de “zendelingen” en de mensen in hun werkgebied. Om een intensief contact op te bouwen en te houden met die projecten zijn er binnen ZWO zogenaamde “projectleiders” aanwezig. Zij kunnen de Bethelkerk gemeente informeren over het wel en wee van mensen in de werkgebieden. Momenteel zijn er door ZWO drie projecten “geadopteerd”.

Er zijn regelmatig projecten waarbij ZWO Bethelkerk samenwerkt met KerkinActie (KiA). In geval van rampen wordt in samenwerking met de Diaconie, Missie Zwijndrecht en KerkinActie geprobeerd snel en direct actie te ondernemen.

ZWO-fondsenwerving: één van de vaste activiteiten om geld in te zamelen is het Verjaardagsfonds. Een aantal enthousiaste mensen uit de Bethelkerk gaat bij jarigen langs en bieden de jarige een bijzondere kaart aan die dan een vrijwillige bijdrage in het meegebrachte busje deponeren of een gift overmaken op de ZWO-rekening.

Fondsen werven doet ZWO ook via zogenaamde Benefiet Diners. Gemiddeld viermaal per kerkelijk seizoen worden deze diners georganiseerd in ’t Struweel. Men kan zich inschrijven voor een meer-gangen diner inclusief drankjes. De opbrengst van deze eetfestijnen is bestemd voor de projecten van de ZWO.

Elk jaar, meestal in mei, geeft ZWO haar eigen nieuwskrantje uit: VANDAAR. Hierin worden kort beschreven welke projecten er zijn, hoe het gaat met de zendelingen en hun werk, wie de projectleiders zijn etc. De VANDAAR wordt in de gehele Bethelkerk gemeente verspreid en dient ook als betalingsherinnering voor de sponsors en donateurs.

Natuurlijk is het mogelijk het werk van ZWO (zending) financieel te steunen via Rabobank: NL57RABO 03775 539 72, t.n.v. Zend.Comm.Geref.Kerk Zwijndrecht

Een overzicht van onze huidige projecten:

Zending onder Tibetanen in Azië

In een uitgestrekt berggebied met veelal kleine dorpen en kloosters wonen mensen die nog nooit de naam van Jezus hebben gehoord. Uitgezonden door CAMA, een wereldwijde interkerkelijke zendingsbeweging, runnen Jan en Eva Kameraad een zogenoemde ‘social enterprise’. Met als drijfveer de principes van het Koninkrijk, worden ongeschoolde locals getraind in een positieve werkomgeving. Het gaat dus om Woord én Daad: in en door het bedrijf wordt het Evangelie geleefd en gedeeld. Locals die interesse hebben, worden verder onderwezen in het Woord van God door Bijbelstudie en middels praktische dagelijkse situaties. Later gaan zij terug naar hun eigen dorpen alwaar ze de Blijde Boodschap kunnen doorgeven.

ZWOcontact voor dit project is Inez van Huizen.

Vrienden van Wit-Rusland

De stichting Vrienden van Wit-Rusland (VvWR) richt zich op de kinderen en hun families in een gebied waar veel armoede, werkeloosheid en drankmisbruik aanwezig is. VvWR wil graag ter plaatse directe, praktische en geestelijke nazorg bieden aan kinderen, broertjes, zusjes, vriendjes en klasgenootjes. Dit kan d.m.v. bijbelzomerkampen in combinatie met sport en spel. Zo wil VvWR de kinderen plezier geven en tegelijkertijd hun gezondheid in de gaten houden. Gedurende de wintermaanden wordt ook gezorgd voor voedselpakketten voor de armste onder de gezinnen. Het hele jaar door wordt geprobeerd de kinderen en hun gezinnen in de gaten te houden en waar nodig hulp te bieden.

ZWOcontact voor dit project is Jan Scheele.

NGO Fountain of Hope

Fountain of Hope werkt in Cambodja en wil medemensen in de door oorlog en rebellie meest getroffen gebieden verfrissen met het water uit de bron van Levend Water. God roept ons allemaal op om een fontein, een bron te zijn die levend water geeft in een uitgedroogd en onvruchtbaar land. Levend water wil zeggen: de liefde en goedheid van Christus. Fountain of Hope ziet het als haar opdracht om mensen samen te brengen en toe te rusten. Door deze toerusting en de gebruikte werkwijze ontstaat verandering in de gemeenschap. Dit alles vanuit het geloof in de liefde van Christus zoals vanuit de Bijbel te leren valt. Daardoor zullen deze mensen in staat zijn hun families en hun omgeving te overstromen met echte goedheid en echte liefde.

ZWOcontact persoon voor dit project is Marya Heij.