Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuursorgaan van de gemeente en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor zowel de geestelijke als de materiële aspecten van het gemeenteleven. De leden van de kerkenraad, bestaande uit ouderlingen, diakenen, en predikanten, werken samen om richting en inhoud te geven aan het kerkelijke leven. Hun werkzaamheden omvatten een breed scala aan taken, van het voorgaan in en organiseren van kerkdiensten tot het begeleiden van gemeenteleden in hun geloofsleven en het ondersteunen van maatschappelijke projecten. De kerkenraad speelt ook een cruciale rol in het nemen van beslissingen die de koers van de gemeente bepalen, zoals het vaststellen van beleid, het beheren van financiën, en het onderhouden van de kerkgebouwen.

De samenstelling van de kerkenraad weerspiegelt de veelzijdigheid van haar taken. Predikanten brengen theologische diepgang en pastorale zorg, ouderlingen zorgen voor de geestelijke begeleiding en het welzijn van de gemeenteleden, en diakenen focussen op de diaconale, oftewel dienstverlenende, aspecten van de kerk naar zowel binnen- als buitenwereld. Deze diversiteit zorgt ervoor dat alle facetten van het gemeenteleven aandacht krijgen. De kerkenraad komt regelmatig bijeen om te overleggen, besluiten te nemen en de voortgang van verschillende activiteiten en projecten te evalueren. Door deze gezamenlijke inspanningen streeft de kerkenraad ernaar om een levendige en betrokken gemeenschap te creëren, waarin het evangelie centraal staat en waar iedereen zich welkom en ondersteund voelt.

Contact: scriba.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl