College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters beheert de materiële en financiële zaken van de gemeente. Hun takenpakket is breed en omvat onder meer het zorgdragen voor het onderhoud van het kerkgebouw, het beheren van de financiën van de gemeente, en het verzorgen van de administratie rondom personeelszaken van kerkelijke medewerkers. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening, en zorgen ze voor de inzameling van gelden, zoals de vrijwillige bijdragen van gemeenteleden. Het College van Kerkrentmeesters werkt nauw samen met de kerkenraad om de visie en missie van de gemeente te ondersteunen, waarbij ze een sleutelrol spelen in het waarborgen van de continuïteit en het financiële welzijn van de kerkelijke gemeenschap.

FINANCIËLE STUKKEN

Het boekjaar loopt van 1 januari tot  en met 31 december. In dit bestand ziet u de begroting van 2024 en de rekeningen van 2023 en 2022. Als u meer informatie over de financiën (financieel verslag) wenst, dan kan dat. In het kerkelijk bureau liggen de stukken voor u ter inzage.

VVB / KERKBALANS

Het financieel beheer gaat gemakkelijker wanneer het College van Kerkrentmeesters ongeveer weet wat de inkomsten in een bepaald jaar zullen zijn. De leden bepalen zelf hoeveel ze meebetalen. VVB = VASTE VRIJWILLIGE BIJDRAGE. De bijdrage is dus vrijwillig, maar u legt de bijdrage voor het komende jaar vast. Er is wel een richtlijn:

 Netto inkomen per maand; V.V.B. per maand in %

TELCOMMISSIE

De opbrengst van de collectes in de kerkdiensten wordt geteld door een aantal vrijwilligers, die daarna de bedragen per collectedoel doorgeven aan het Kerkelijk Bureau voor publicatie in het Kerkblad of op andere wijze.

TESTAMENT / LEGAAT

De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt. Dat is begrijpelijk. Vaak regelen mensen hun nalatenschap in een testament. Daarin kunnen zij laten vastleggen aan welke goede doelen zij iets willen nalaten.

Eén van die goede doelen is de plaatselijke kerkelijke gemeente, omdat:

Daarom de kerk!

Dit zijn enkele voorbeelden, waaruit blijkt dat het van groot belang is dat er in onze gemeente of stad een kerkgemeenschap is. Een kerkgemeenschap die God dient en zorg heeft voor ons en onze medemens. Een kerk die het waard is om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn.

Testament

Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denk dan ook eens aan de plaatselijke kerkelijke gemeente. Als u overweegt om de gemeente in de toekomst te steunen, kunt u dit laten vastleggen in een testament. U bepaalt zelf wie uw erfgenamen zijn en u kunt de kerkelijke gemeente als (mede)erfgenaam benoemen. Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat u nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.

U kunt de kerkelijk gemeente op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door een erfstelling.

Notaris

Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

Vragen

Mocht u meer informatie wensen, neem dan contact op met of raadpleeg uw notaris.Met algemene vragen kunt u terecht bij de website www.notaris.nl of bij de notaristelefoon: 0900-346 93 93. U kunt ook een afspraak maken met een notaris bij u in de regio.

Wanneer u het belangrijk vindt om de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht geld na te laten en u wilt daarover nadere informatie, neem dan contact op met het college van kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht,p/a de heer W.J.H. Middelbeek, De Botvink 5, 3332 AA Zwijndrecht, e-mail pim.middelbeek@pkn-zwijndrecht.nl

ANBI

Bethelkerk Zwijndrecht is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Iedereen die aan ons een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Gegevens kunt u vinden op onze ANBI pagina.

Bankrekeningnummers