Kerkbrief voor zondag 7 juli 2024

KERKBRIEF

Zondag 7 juli 2024

Redactie: kerkelijk bureau tel. 6197529

E-mail: kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl

Internet: www.bethelkerkzwijndrecht.nl

Kerkelijk bureau: maandag en vrijdag van 9.00 tot

12.30 uur

________________________________________________________________

 

Kerkdienst zondag 7 juli 2024

 

10.00 uur: ds. Annelene Metz-Brink en ds. René Wouda

Gezamenlijke dienst met De Hoeksteen Overstapdienst

Met Z’n Allen Dienst

Organist: Richard Bos

Medewerking van: Connection

Ouderlingen: Jantine Bruins en Iekje Berg

Diakenen: Jannie Sandee, Paul den Otter en Martin van der Luit

Kerkrentmeester: Arie van Wingerden

Collectant: Jan Klop

Oppasdienst: niet bekend

Kindernevendienst groep 1-4: Wies Hijweege en Thirza Kafoe

Kindernevendienst groep 5-8: Talitha Cornelisse

Koffieschenken: Corma van Nes, Annie van Herwijnen, Wietske de Kievit en Ellis Schop

Bloemschikking: Annie van Herwijnen en Didi van Asch

Welkom: Willem Heutink

Koster: Intisar Subuh

Kerkauto 1: Wouter Nugteren

Kerkauto 2: Henny Tempelaar

Kerkauto 3: Theo van Namen

De eerste collecte (blauwe zak) is voor het jeugdwerk

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Stichting Vrienden van Wit-

Rusland

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Bloemengroet van de gemeente Vanmorgen gaan de bloemen naar:

 • Liesbeth Beeuwkes-van Straten, verblijft in de

Rozenhof, Minnaertweg 4, 3328 HN Dordrecht

 • en mw. Van der Meer,

 

Als iemand in de kerk deze bloemen wil bezorgen, komt u dan na de dienst naar de kerkenraadskamer.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Collecten op afstand

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL39 RABO 0377 5033 71 van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. Vermeld daarbij dan het doel van uw bijdrage. Of via de Bethelkerk-app kunt u uw bijdrage geven; kan ook via bijgaande QR-code. En het is mogelijk om uw collectebonnen (in een envelop, met daarop de bestemming geschreven) in de brievenbus van de kerk te doen. Collecten in de kerk Bent u in de kerk, dan kunt u:

 1. uw bijdrage geven in de collectezakken die tijdens de dienst zullen rondgaan,
 2. of geven via de Bethelkerk App (via de QR-code)

 

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Kerkradio, kerkomroep en YouTube Deze diensten worden live uitgezonden via (1) de kerkradio, (2) op kerkomroep.nl en (3) via YouTube (zoek op: Bethelkerk Zwijndrecht).

Op een later moment is de dienst te bekijken/luisteren via kerkomroep.nl en via YouTube. Voor inlichtingen en/of vragen: stuur een email naar: presentatie.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl.

 

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Liturgie voor de morgendienst Thema: Draag je steentje bij!

 

In deze Overstapdienst sluiten Daan Bongaards, Niene Lommers, Bart

Oostervink, Thijs Oostervink, Anne van Twist en Thomas Verwest de Kindernevendienst af en maken ze de overstap naar Jeugdnevendienst / Catechese / Club.

 

VOORBEREIDING

Orgelspel

Ontsteken van de kaarsen

Moment van stilte

Welkom

 

Drempeltekst 1 Korintiërs 3: 16

‘U weet toch dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?’ 

 

Zingen Psalm 84a ‘Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers’

 

Stil gebed

 

Bemoediging en groet

 

Zingen NLB 195 ‘Klein gloria’

 

Gebed

 

Leefregel 1 Petrus 2: 4 t/m 9

‘Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende

stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 6In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg Ik een hoeksteen die Ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwt. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’ En: ‘Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze weigeren Gods woord te gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.’ 

 

Zingen Hemelhoog 445

 

 • Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

 

 • Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend, en telkens meer moet ik uw kracht verstaan.

Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

 

 • Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.

Gij voert de strijd, de huld’ is u gewijd. In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan, in rust met u die mij hebt voortgeleid. In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan, in rust met u die mij hebt voortgeleid.

 

DIENST VAN HET WOORD

 

Bijbel Basics: Salomo wordt koning

 

Zingen Hemelhoog 474

 

1 Als een kind de kaars aansteekt

zijn wij even stil

bij het wonder dat God zelf

ons ontmoeten wil.

Vrede, genade voor iedereen

van de Vader, de Zoon en de Geest.

2 Jezus is het levenslicht

altijd om je heen.

Hij is bij ons, ook vandaag;

laat ons nooit alleen.

Vrede, genade voor iedereen

van de Vader, de Zoon en de Geest.

 

Schriftlezing 1 Koningen 6: 37-38

‘De fundering van de tempel voor de HEER werd gelegd in het vierde jaar van Salomo’s regering, in de maand ziw. In zijn elfde regeringsjaar, in de maand bul, de achtste maand, was de tempel tot in de kleinste details geheel volgens plan voltooid. Salomo besteedde dus zeven jaar aan de bouw van de tempel.

 

Schriftlezing 1 Koningen 8: 27-30  (uit het gebed van Salomo:) ‘Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen?

Zelfs de hoogste hemel kan U niet bevatten, laat staan dit huis, dat ik voor U heb gebouwd. HEER, mijn God, hoor het smeekgebed van uw dienaar aan en luister naar de verzuchtingen die ik vandaag tot U richt. Wees dag en nacht opmerkzaam op wat er gebeurt in deze tempel, de plaats waarvan U zelf hebt gezegd dat daar uw naam zal wonen, en verhoor het gebed dat ik naar deze tempel richt. Luister naar de smeekbeden die uw dienaar en uw volk Israël naar deze tempel richten, luister naar ons vanuit de hemel, uw woonplaats, luister en schenk ons vergeving.’

 

Schriftlezing 1 Korintiërs 3: 9b-17

(Paulus:) ‘U bent een bouwwerk van God. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en een ander bouwt daarop voort. Laat ieder er wel op letten hoe hij dat doet. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf – maar op dat fundament kan verder worden gebouwd met goud, zilver en edelstenen óf met hout, hooi en stro. Van ieders werk zal duidelijk worden waaruit het is opgebouwd; op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal worden gered, maar als het ware door het vuur heen. U weet toch dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont? Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.’ 

 

Zingen Opwekking 785

 

 • Ik bouw op Jezus, anders niet; het is zijn bloed dat redding biedt.

Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; (2x) ik steun alleen op Jezus’ Naam.

 

Refrein:      Heer, U bent ons fundament.

Zwak wordt sterk, door al uw werk.

In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!

 

 • Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, toont Hij zijn liefde die mij draagt. Al woeden stormen om mij heen,  mijn anker rust in Hem alleen.

Mijn anker rust in Hem alleen!

 

Refrein (3x)

 

 • Wanneer Hij komt met luid geschal, weet ik dat Hij mij kennen zal.  Bekleed met zijn gerechtigheid  ben ik van Hem in eeuwigheid!

 

Verkondiging ‘Draag je steentje bij!’

 

Zingen op melodie van NLB 968 (‘De ware kerk des Heren’)

 

1 God woont niet in een tempel,     2 God is niet op te roepen.

niet in een kerkgebouw. God heeft zijn eigen tijd,
God woont niet in ideeën: is niet te reguleren,
in wat je denken zou. geen kwestie van beleid.
God kiest zijn eigen woning: God kiest zijn eigen wegen.
God is volkomen vrij. God blijft de vrijheid trouw.
God als de grootste koning Wie weet kom je hem tegen.
woont misschien zelfs in mij. Wie weet is Hij in jou!

 

3 God leeft niet in jouw beelden, 4 Ons wendend naar zijn altaar,
niet in de nieuwste trend. zoeken wij dan elkaar;
God leeft in de essentie. als reukwerk steeds voorhanden
God leeft in wie jij bent. het liefdevol gebaar.
God leeft in de gemeente: Laten wij God bezingen.
lijf van zijn eigen Zoon, Zo bouwen wij zijn troon.
en daarin Zelf aanwezig Dan zetelt Hij bij vrienden
opvallend en gewoon. van zijn geliefde zoon.

 

OVERSTAP

Daan Bongaards, Niene Lommers, Bart Oostervink, Thijs Oostervink, Anne van Twist en Thomas Verwest sluiten vandaag de Kindernevendienst af. Bij de overstap naar de Jeugdnevendienst/Catechese/Club, maar ook naar een nieuwe school (en, in het geval van Bart en Thijs, een nieuwe gemeente), bidden we hen Gods zegen toe.

 

Zegen

 

Overhandiging van de Bijbel

 

Zingen Hemelhoog 709

 

Refrein:      Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk,  dat ik meewerken mag en ik U van dienst kan zijn.

Met eigen handen zal ik werken aan Uw recht.  Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.

 

 • Wij mogen bidden voor wie ziek is, koken voor wie honger heeft,  steunen wie de kracht mist,  troosten wie gevangen leeft.

Jezus deed het ons voor:

de Vader geeft, wij geven door. (refrein)

 

 • Wij mogen zorgen voor wie arm is, kleden wie geen kleren heeft,  helpen wie gevlucht is,  delen met wie niets meer heeft.

Jezus deed het ons voor:

de Vader geeft, wij geven door. (refrein)

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

 

Gebeden

 

Inzameling van de gaven

 

Zingen NLB 423 ‘Nu wij uiteengaan vragen wij God’

 

ZENDING EN ZEGEN

 

Zegen van St Patrick, met een gezongen ‘Amen’

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Agenda Bethelkerk (tenzij anders vermeld) Vrijdag 5 juli 19.30 uur: Zomerconcert Urker Mans Formatie.

Zondag 7 juli 10.00 uur: Overstapdienst, samen met De Hoeksteen.

Woensdag 10 juli: deze kerkenraadsvergadering is vervallen.

Donderdag 11 juli 20.00 uur: Zomeravondconcert met organist Harm Hoeve en trompettisten Arjan en Edith Post.

Vrijdag 19 juli 18.00 uur: Bistro Bethel.

 

Overleden

Op maandag 1 juli: mw. Tinie Zonnevijlle-Schilt (Gerard Alewijnstraat 18, kamer 227, 3341 GD HIA), zij was 91 jaar.

Op woensdag 3 juli: dhr. Jaap Dekker, hij was 86 jaar.

 

Verjaardagen 80+

Maandag 8 juli: dhr. Teun van Drimmelen, 83 jaar

Dinsdag 9 juli: dhr. Hans Breedveld, 85 jaar

Dinsdag 9 juli: ds. Tinus Berg, 94 jaar

Woensdag 10 juli: dhr. Gé van der Luit, 85 jaar

 

Huwelijksjubilea

Dinsdag 9 juli: Rik & Esther Verwest-Blaak, 12,5 jaar

 

Zieken

Liesbeth Beeuwkes-van Straten verblijft in de Rozenhof (Minnaertweg 4, 3328 HN Dordrecht)

 

In hospice De Cirkel (HIA) verblijft mw. Els Weststrate.

 

In zorghotel Ambachtstaete verblijven voor revalidatie:

Stijnie Oosthoek-Bos, kamer 5.03

Truus van den Berg, kamer 4.03

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

          

Kerkdiensten zondag 14 juli 2024

9.30 uur: ds. Steven Kafoe

Organist: Aleid Moraal

Ouderling: Dick Brouwer

Diakenen: Erik Bos en Marijke schop

Lector: Lies Haasdijk

Kerkrentmeester: Peter Rietberg

Collectant: Marco van der kruk

Oppasdienst: niet bekend

Kindernevendienst groep 1-8: Karen Klop

Koffieschenken: Deborah Kooren, Leo en Sandra van der graaf en Domien Mijnster

Bloemschikking: Marijke van der Eijk

Welkom: Anke Brouwer

Koster: Leo Klootwijk en Arie Roubos

Kerkauto 1: Alle van der Wal

Kerkauto 2: Ger Hemmes

Kerkauto 3: Corma van Nes

De eerste collecte (blauwe zak) is voor onderhoud gebouwen

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Stichting Vrienden van WitRusland