Kerkbrief voor zondag 30 juni 2024

KERKBRIEF

Zondag 30 juni 2024

Redactie: kerkelijk bureau tel. 6197529

E-mail: kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl

Internet: www.bethelkerkzwijndrecht.nl

Kerkelijk bureau: maandag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur

_______________________________________________________________

_

 

Kerkdienst zondag 30 juni 2024 9.30 uur: ds. Steven Kafoe – heilig Avondmaal

Organist: Aleid Moraal

Ouderling: Domien Mijnster en Marijke den Boer

Diakenen: Corrie van den Berg en Ineke van Leeuwen

Extra diakenen: Marijke Schop, Kees van Herpen, Martin van der Luit, Erik Bos,

Jannie Sandee en Lydia Sakko

Lector: Marianne Cornelisse

Kerkrentmeester: Pim Middelbeek

Collectant: Theo Vermeulen

Oppasdienst: Julia

Kindernevendienst groep 1-8: Evelien en Ben Nugteren

Koffieschenken: Toos Roubos, José Naaktgeboren, Anne-Marie Swank en Ina

Bijl

Bloemschikking: Regina Baars

Welkom: Lia van Slooten

Koster: Intisar Subuh en Arie Roubos

Kerkauto 1: Hans Timmer

Kerkauto 2: Henny Tempelaar

Kerkauto 3: Leo van der Graaf

De eerste collecte (blauwe zak) is voor Hulp In Praktijk (diaconie)

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Stichting Vrienden van WitRusland

 

11.15-11.30 uur: een korte avondmaalsviering in de kerkenraadskamer. Wilt u deelnemen, meldt u zich dan aan bij ds. Steven Kafoe (ds.steven.kafoe@pkn-zwijndrecht.nl of tel. 06 30 30 20 26).

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Bloemengroet van de gemeente Vanmorgen gaan de bloemen naar:

 • Margriet Lommers-van Gemert
 • Els Weststrate in hospice De Cirkel,

Vrouwgelenweg 61, 3341 BS Hendrik-Ido-Ambacht Als iemand in de kerk deze bloemen wil bezorgen, komt u dan na de dienst naar de kerkenraadskamer.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Collecten op afstand

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL39 RABO 0377 5033 71 van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. Vermeld daarbij dan het doel van uw bijdrage. Of via de Bethelkerk-app kunt u uw bijdrage geven; kan ook via bijgaande QR-code. En het is mogelijk om uw collectebonnen (in een envelop, met daarop de bestemming geschreven) in de brievenbus van de kerk te doen. Collecten in de kerk Bent u in de kerk, dan kunt u:

 1. uw bijdrage geven in de collectezakken die tijdens de dienst zullen rondgaan,
 2. of geven via de Bethelkerk App (via de QR-code)

 

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Kerkradio, kerkomroep en YouTube Deze diensten worden live uitgezonden via (1) de kerkradio, (2) op kerkomroep.nl en (3) via YouTube (zoek op: Bethelkerk Zwijndrecht).

Op een later moment is de dienst te bekijken/luisteren via kerkomroep.nl en via YouTube. Voor inlichtingen en/of vragen: stuur een email naar:

presentatie.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl.

 

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

           

Liturgie voor de morgendienst Thema: Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je

 

VOORBEREIDING

Orgelspel

Moment van stilte

Aansteken van de kaarsen

 

Welkom – 3 redenen waarom deze dienst extra bijzonder is

 

Drempeltekst uit: Christelijke Dogmatiek, p. 551:

“Het avondmaal dat wij vieren, is een maaltijd onderweg. We zijn er nog niet. Zeker, we gaan erbij zitten, we zijn huisgenoten van God; maar straks staan we weer op en zijn als pelgrims onderweg.”

 

Intochtslied (staande): NLB 104: 1 en 8 (Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht)

 

Stil gebed

Bemoediging en groet

 

Zingen: NLB 104: 10 (Ik zal de Heer lofzingen levenslang)

 

Gemeente gaat zitten

 

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de heilige Geest

 

Kinderlied: DV 82 (op melodie van NLB 767)

 

 • Een man deelde zijn rijkdom uit, hij gaf zijn geld te leen.

Zijn knechten kregen toevertrouwd:

vijf munten, twee en één.

 

 • Degene die er vijf ontving verdiende er vijf bij.

De man die hem dat had geleend was daarmee heel erg blij.

 

 • Hij die er twee ontvangen had keerde terug met vier.

De baas was trots op hem en zei:

‘Dat moet worden gevierd!’

 

 • De derde sprak: ‘De ene munt

stopte ik in de grond omdat ik u bijzonder streng

en heel veeleisend vond…’

 

 • Gebruik wat je ontvangen hebt, ga daarmee aan de slag, – alles wat God je toevertrouwt.

Hij schenkt het, – elke dag.

 

Kindermoment: Het voorbeeld van de drie dienaren (Mat. 25: 14 t/m 30)

 

Schriftlezing OT: 1 Koningen 19: 1 t/m 8

Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen: ‘De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij.’ Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: ‘Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.’ Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: ‘Sta op en eet wat.’ Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken, en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de HEER kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: ‘Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.’ Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God.

 

Zingen: Hemelhoog 527: 1 t/m 6

 

 • Neemt en gedenkt dat God u schenkt: zichzelf, in brood en beker. Weest, wanneer Hij roept en wenkt, van zijn liefde zeker.

 

 • O Bruidegom, gij gastheer, kom en toon uw bruid een teken, kom, om uit uw heiligdom tot haar hart te spreken.

 

 • Geheel alleen, wie weet waarheen, vlucht zij voor wie haar haten, opgejaagd door iedereen, moedeloos verlaten.

 

 • Hoor, hoe zij zucht, door kwaad gerucht, een vrouw, een diepverachte bruid in de woestijn gevlucht, prooi voor alle machten.

 

 • De weg is lang- ik ben zo bang!

Laat mij onder de bomen dromend na zonsondergang slapend tot U komen!

 

 • Al wat ik droeg, wat Gij mij vroeg is meer dan ik kon dragen; neemt mij weg, het is genoeg, kom mij niets meer vragen.

 

Verkondiging met als thema: Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je

 

Zingen: Hemelhoog 527: 7, 8, en 9

 

 • Maar dan, o God, een engel tot vertroosting in dit lijden! Welgeborgen is mijn lot, in uw hand mijn tijden!

 

 • In de woestijn

zult Gij er zijn; voor alwie is bezweken welt een heldere fontein, bron van waterbeken!

 

 • Zelfs in de dood is waarlijk brood tot ons behoud gegeven: Christus is het die ons noodt, brood van eeuwig leven.

 

DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN

Dankgebed – Voorbede – Stil gebed

 

Inzameling van de gaven: 1e collecte diaconie (Hulp In Praktijk), 2e collecte kerk

 

DIENST VAN DE TAFEL

 

Zingen: Hemelhoog 527: 10 en 11

 

 • Het bruiloftskleed ligt reeds gereed, het wordt om niet geschonken. Bruid des Heren, neem en eet, word van vreugde dronken!

 

 • De gastheer wenkt, o kom, gedenkt, gedenkt bij brood en beker dat de Heer, die het u schenkt, trouw is, vast en zeker!

 

Tafelgebed en Onze Vader

 

Instellingswoorden

 

Vredegroet

 

Delen van brood en wijn

 

Dankzegging

 

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: NLB 800: 1, 2, 3 en 4 (Wat zou ik zonder U geweest zijn)

 

Wegzending, zegen + gezongen amen

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Agenda Bethelkerk (tenzij anders vermeld)

Donderdag 4 juli 20.00 uur: Vergadering diaconie

Vrijdag 5 juli 19.30 uur: Concert Urker Mans Formatie

Zaterdag 6 juli: burendag op het P.J. Oudplein (moestuin en deelcafé zijn aanwezig)

Zondag 7 juli – Overstapdienst. Deze dienst wordt samen met De Hoeksteen gehouden, in de Bethelkerk. LET OP: De dienst begint om 10 uur!

 

 

Verjaardagen 80+

Dinsdag 2 juli: mw. Jany Voordendag, 85 jaar

Donderdag 4 juli: mw. Annie de Raadt-Lodder, 80 jaar

Donderdag 4 juli: mw. Ina van der Ende, 81 jaar

 

 

Zieken

Mw. Liesbeth Beeuwkes-van Straten verblijft inmiddels in de Rozenhof, unit voor palliatieve zorg van Salios (voormalig Het Spectrum) te Dordrecht (Minnaertweg 4, 3328 HN Dordrecht)

 

In hospice De Cirkel (HIA) verblijft mw. Els Weststrate.

 

In zorghotel Ambachtstaete verblijven voor revalidatie:

 • Stijnie Oosthoek-Bos, kamer 5.03
 • Truus van den Berg, kamer 4.03

 

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 

Kerkdienst zondag 7 juli 2024

 

10.00 uur: ds. René Wouda

Gezamenlijke dienst met De Hoeksteen

Overstapdienst Met Z’n Allen Dienst

Organist: Richard Bos

Medewerking van: Connection

Ouderling: Berco Visser

Diakenen: Jannie Sandee en Martin van der Luit

Kerkrentmeester: Arie van Wingerden

Collectant: Jan Klop

Oppasdienst: niet bekend

Kindernevendienst groep 1-4: Wies Hijweege en Thirza Kafoe

Kindernevendienst groep 5-8: Talitha Cornelisse

Koffieschenken: Corma van Nes, Annie van Herwijnen, Wietske de Kievit en

Ellis Schop

Bloemschikking: Annie van Herwijnen en Didi van Asch

Welkom: Willem Heutink

Koster: Intisar Subuh

Kerkauto 1: Wouter Nugteren

Kerkauto 2: Henny Tempelaar

Kerkauto 3: Theo van Namen

De eerste collecte (blauwe zak) is voor het jeugdwerk

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Stichting Vrienden van WitRusland