Kerkbrief voor zondag 23 juni 2024

KERKBRIEF

Zondag 23 juni 2024

Redactie: kerkelijk bureau tel. 6197529

E-mail: kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl

Internet: www.bethelkerkzwijndrecht.nl

Kerkelijk bureau: maandag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur

________________________________________________________________

 

Kerkdienst zondag 23 juni 2024

9.30 uur: ds. Steven Kafoe

Organist: Niels Martin

Ouderling: Peter van Leeuwen

Diakenen: Kees van Herpen en Erik Bos

Lector: Izabel Prins

Kerkrentmeester: Timon Lommers

Collectant: Wouter Nugteren

Oppasdienst: Carsten

Kindernevendienst groep 1-4: Renate Lommers

Kindernevendienst groep 5-8: Ineke van Leeuwen

Koffieschenken: Nely Mol, Wilma Verhoef, Theodora den Hoed en Ineke Ruitenberg

Bloemschikking: Geraldine van Drimmelen

Welkom: Karin Valk

Koster: Intisar Subuh

Kerkauto 1: Alle van der Wal

Kerkauto 2: Pim Middelbeek

Kerkauto 3: Corma van Nes

De eerste collecte (blauwe zak) is voor zendingsprojecten van Kerk in Actie

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Stichting Vrienden van WitRusland

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Bloemengroet van de gemeente Vanmorgen gaan de bloemen naar:

  • Geraldine van den Oosterkamp-van Wuijckhuijse
  • Annie van Herwijnen-van Vugt

Als iemand in de kerk deze bloemen wil bezorgen, komt u dan na de dienst naar de kerkenraadskamer.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Collecten op afstand

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL39 RABO 0377 5033 71 van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. Vermeld daarbij dan het doel van uw bijdrage. Of via de Bethelkerk-app kunt u uw bijdrage geven; kan ook via bijgaande QR-code. En het is mogelijk om uw collectebonnen (in een envelop, met daarop de bestemming geschreven) in de brievenbus van de kerk te doen. Collecten in de kerk Bent u in de kerk, dan kunt u:

  1. uw bijdrage geven in de collectezakken die tijdens de dienst zullen rondgaan,
  2. of geven via de Bethelkerk App (via de QR-code)

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Kerkradio, kerkomroep en YouTube Deze diensten worden live uitgezonden via (1) de kerkradio, (2) op kerkomroep.nl en (3) via YouTube (zoek op: Bethelkerk Zwijndrecht).

Op een later moment is de dienst te bekijken/luisteren via kerkomroep.nl en via YouTube. Voor inlichtingen en/of vragen: stuur een email naar: presentatie.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Liturgie voor de morgendienst

 

Thema: Gaan met de Geest van de Meester

 

VOORBEREIDING

Orgelspel

Aansteken van de kaarsen

Moment van stilte

Welkom

 

Drempeltekst: Maleachi 3: 22-24 en Lucas 1: 15-17

“Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie Ik op de Horeb wetten en geboden heb gegeven die gelden voor heel Israël. Voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur Ik jullie de profeet Elia, en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou Ik het land volledig moeten vernietigen.” “Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken.

Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van

zijn moeder is, en hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer, hun God, terugbrengen. Hij zal voor Hem uit gaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken, en zo zal hij voor de Heer een volk gereedmaken.”

 

Intochtslied (staande) NLB 27: 1 en 2 (Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here)

 

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen NLB195 Klein Gloria

 

(gemeente gaat zitten)

 

Gebed van verootmoediging

 

Leefregel: Galaten 5: 22-25

God zegende ze met de woorden: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.’ Het werd avond en het werd morgen. De vijfde dag.

God zei: ‘Laat de aarde alle soorten levende wezens voortbrengen: alle soorten vee, kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild levende dieren, alle soorten vee en alle soorten dieren die op de aardbodem rondkruipen. En God zag dat het goed was.

 

Zingen NLB 841: 1 en 2 (Wat zijn de goede vruchten die groeien aan de Geest)

 

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Geest

 

Kindermoment: Het voorbeeld van de tien meisjes (Mat. 25: 1-13)

 

Zingen Hemelhoog 474 (Als een kind de kaars aansteekt)

 

1 Als een kind de kaars aansteekt   staan we even stil,  bij het wonder dat God zelf,  ons ontmoeten wil.

Vrede genade voor iedereen,  van de Vader, de Zoon en de Geest. 2 Jezus is ons levenslicht  altijd om je heen.

Hij is bij ons, ook vandaag,  laat ons nooit alleen.

Vrede genade voor iedereen,  van de Vader, de Zoon en de Geest.

 

Schriftlezing OT: 2 Koningen 2: 1-18

De tijd was niet ver meer dat de HEER Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken, maar Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik naar Betel ga.’ Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen op weg naar Betel. De profeten uit Betel kwamen Elisa vanuit de stad tegemoet en zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat de HEER vandaag uw meester van u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde hij. ‘Zeg maar niets.’ Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, Elisa, de HEER wil dat ik naar Jericho ga.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen naar Jericho.

De profeten uit Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat de HEER vandaag uw meester van u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde Elisa. ‘Zeg maar niets.’ Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik naar de Jordaan ga.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen verder.

Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. Vijftig profeten die hen waren gevolgd bleven op een afstand staan kijken. Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op het water, waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken. Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je doen voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat mij dubbel in uw geest delen.’ ‘Je vraagt iets heel moeilijks,’ zei Elia. ‘Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden, maar als je het niet ziet, gebeurt het niet.’ En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en Elia steeg in een stormwind op naar de hemel. Elisa zag het gebeuren en riep uit: ‘Vader, vader! Strijdwagen en

ruiterij van Israël!’ Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. Hij raapte Elia’s mantel, die was afgegleden, op, en liep terug. Bij de oever van de rivier hield hij stil. Hij sloeg met Elia’s mantel op het water en riep uit: ‘Waar is de HEER, de God van Elia?’ Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken. De profeten uit Jericho, die Elisa vanaf de overkant in het oog hielden, zeiden tegen elkaar: ‘De geest van Elia is op Elisa neergedaald.’ Ze gingen hem tegemoet, knielden voor hem neer en zeiden: ‘We hebben vijftig flinke mannen bij ons. Laat die uw meester gaan zoeken. Misschien heeft een geest van de HEER hem opgetild en ergens op een berg of in een dal neergeworpen.’ ‘Doe dat niet,’ zei Elisa, maar ze drongen zo lang aan dat hij ten slotte hun aanbod aannam. Vijftig mannen werden eropuit gestuurd en zochten drie dagen lang, maar ze vonden Elia niet. Toen ze terugkwamen bij Elisa, die in Jericho zijn intrek had genomen, zei hij tegen hen: ‘Ik had toch gezegd dat jullie niet moesten gaan zoeken?’

 

Schriftlezing NT: Johannes 14: 9-14 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je Me niet, Filippus?

Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens mezelf als Ik tegen jullie spreek, maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij. Geloof Me: Ik ben in de

Vader en de Vader is in Mij. Als je Mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet. Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal Ik het doen.

 

Zingen NLB 691 (De Geest van God waait als een wind)

 

Verkondiging met als thema: Gaan met de Geest van de Meester

 

Zingen Hemelhoog 679 (Heer, uw licht en uw liefde schijnen)

 

Heer, uw licht en uw liefde schijnen,  waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil’ge Geest stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

 

Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.

Door het bloed mag ik U toebehoren.

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.

Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil’ge Geest stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

 

Staan wij oog in oog met U Heer.

Daalt uw stralende licht op ons neer.

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.

U volmaakt wie volkomen zich geven.

Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil’ge Geest stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen. Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

 

DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN

Dankgebed – Voorbede – Stil gebed – Onze Vader

 

Inzameling van de gaven: 1e collecte ZWO Kerk in Actie (projecten), 2e collecte kerk

 

Slotlied NLB 418 (God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven)

 

ZENDING EN ZEGEN

Wegzending en zegen, gezongen amen

 

Uitleidend orgelspel

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 

Agenda Bethelkerk (tenzij anders vermeld)

Zondag 23 juni 19.30 uur in het Develpark: DevelparkPraise

 

Huwelijksjubileum

Woensdag 26 juni: Erik & Ingrid van der Spoel-den Boer, 25 jaar gehuwd

 

Verjaardagen 80+

Donderdag 27 juni: dhr. J. Rustwat, 88 jaar

 

Zieken

In het Erasmus MC verblijft dhr. Leen Koster.

In het ASZ Dordrecht verblijft mw. Liesbeth Beeuwkes-van Straten, afdeling B2, kamer 18.

In hospice De Cirkel (HIA) verblijft sinds afgelopen woensdag mw. Els Weststrate.

In zorghotel Ambachtstaete verblijven voor revalidatie: • mw. Stijnie Oosthoek-Bos, kamer 5.03

Truus van den Berg, kamer 4.03.

 

 

 

Kerkdiensten zondag 30 juni 2024

9.30 uur: ds. Steven Kafoe – heilig Avondmaal

Organist: Aleid Moraal

Ouderling: Domien Mijnster en Marijke den Boer

Diakenen: Corrie van den Berg en Ineke van Leeuwen

Extra diakenen: Marijke Schop, Kees van Herpen, Martin van der Luit, Erik Bos,

Jannie Sandee en Lydia Sakko

Lector: Marianne Cornelisse

Kerkrentmeester: Pim Middelbeek

Collectant: Theo Vermeulen

Oppasdienst: Julia

Kindernevendienst groep 1-8: Evelien en Ben Nugteren

Koffieschenken: Toos Roubos, José Naaktgeboren, Anne-Marie Swank en Ina

Bijl

Bloemschikking: Regina Baars

Welkom: Lia van Slooten

Koster: Intisar Subuh en Arie Roubos

Kerkauto 1: Hans Timmer

Kerkauto 2: Henny Tempelaar

Kerkauto 3: Leo van der Graaf

De eerste collecte (blauwe zak) is voor Hulp In Praktijk (diaconie)

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Stichting Vrienden van WitRusland