Kerkbrief voor zondag juni 2024

KERKBRIEF

Zondag 9 juni 2024

Redactie: kerkelijk bureau tel. 6197529

E-mail: kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl

Internet: www.bethelkerkzwijndrecht.nl

Kerkelijk bureau: maandag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur

________________________________________________________________

 

Kerkdienst zondag 9 juni 2024 9.30 uur: ds. Steven Kafoe

Organist: Richard Bos

Ouderling: Iekje Berg

Diakenen: Corrie van den berg en Wim-Arie Hamer

Lector: Mieke Koudstaal

Kerkrentmeester: Désiré de Graaf

Collectant: Marco van der Kruk

Oppasdienst: Margriet

Kindernevendienst groep 1-4: Myrthe Kafoe en Amber Bruins

Kindernevendienst groep 5-8: Karin Valk

Koffieschenken: Ivonne Borsje, Elly van der Waals, Annie van Herwijnen en Nico Pater

Bloemschikking: Annie van Herwijnen

Welkom: Karin Valk

Koster: Arie Roubos

Kerkauto 1: Hans Timmer

Kerkauto 2: Ger Hemmes

Kerkauto 3: Corma van Nes

De eerste collecte (blauwe zak) is voor het orgelfonds

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Stichting Vrienden van Wit-

Rusland

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Bloemengroet van de gemeente Vanmorgen gaan de bloemen naar:

  • S. Oosthoek-Bos tijdelijk in Zorghotel Ambachtstaete
  • W. van der Linden-Stolk

 

Als iemand in de kerk deze bloemen wil bezorgen, komt u dan na de dienst naar de kerkenraadskamer.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Collecten op afstand

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL39 RABO 0377 5033 71 van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. Vermeld daarbij dan het doel van uw bijdrage. Of via de Bethelkerk-app kunt u uw bijdrage geven; kan ook via bijgaande QR-code. En het is mogelijk om uw collectebonnen (in een envelop, met daarop de bestemming geschreven) in de brievenbus van de kerk te doen. Collecten in de kerk Bent u in de kerk, dan kunt u:

  1. uw bijdrage geven in de collectezakken die tijdens de dienst zullen rondgaan,
  2. of geven via de Bethelkerk App (via de QR-code)

 

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Kerkradio, kerkomroep en YouTube Deze diensten worden live uitgezonden via (1) de kerkradio, (2) op kerkomroep.nl en (3) via YouTube (zoek op: Bethelkerk Zwijndrecht).

Op een later moment is de dienst te bekijken/luisteren via kerkomroep.nl en via YouTube. Voor inlichtingen en/of vragen: stuur een email naar: presentatie.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl.

 

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Liturgie voor de morgendienst Thema: Mens uit één stuk worden

 

VOORBEREIDING

 

Aansteken van de kaarsen

 

Moment van stilte

 

Welkom

 

Drempeltekst: Matteüs 6: 24

“Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.”

 

Intochtslied (staande): NLB 18: 1 en 2 (Ik heb U lief van ganser harte, Here)

 

Stil gebed

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: NLB195 Klein Gloria

 

(gemeente gaat zitten)

 

Gebed van verootmoediging

 

Leefregel: De 10 geboden

 

Zingen: NLB 18: 6 en 9 (De Heer heeft mij vergolden naar mijn daden)

 

DIENST VAN HET WOORD

 

Gebed om de Geest

 

Kinderlied: HH 91 (Zo is het Koninkrijk) via YouTube www.youtube.com/watch?v=gb4Hgzuglos

 

Kindermoment: De schat in de grond en de bijzondere parel (Mat. 13: 44-46)

 

Schriftlezing OT: 1 Koningen 18: 1 t/m 4 en 16 t/m 40

Voor er drie jaren verstreken waren, richtte de HEER zich opnieuw tot Elia, met de woorden: ‘Ga je opwachting maken bij Achab. Ik zal weer regen op de aarde laten vallen.’ Elia ging dus op weg naar de koning. Intussen was de hongersnood in Samaria zo groot geworden, dat Achab zijn hofmeester Obadja ontboden had. Deze Obadja had groot ontzag voor de HEER. Toen koningin Izebel de profeten van de HEER liet uitroeien, had Obadja honderd van hen in twee groepen van vijftig in grotten verborgen en hen daar van voedsel en drinkwater voorzien.

Obadja zocht Achab op en vertelde hem dat Elia eraan kwam. Achab ging

Elia tegemoet, en zodra hij hem in het oog kreeg riep hij uit: ‘Bent u daar eindelijk, u die Israël in het ongeluk stort?’ Elia antwoordde: ‘Niet ik stort Israël in het ongeluk, dat doet u zelf, u en het koningshuis van uw vader, omdat u de geboden van de HEER naast u hebt neergelegd en de Baäls bent gaan vereren. Welnu, laat heel Israël naar mij toe komen, op de Karmel. Laat alle vierhonderdvijftig profeten van Baäl bij me komen, en ook alle vierhonderd profeten van Asjera, die door Izebel aan het hof zijn opgenomen.’

Achab stuurde boden naar alle stammen van Israël en liet ook alle profeten op de Karmel bijeenkomen. Daar sprak Elia het volk als volgt toe: ‘Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de HEER God is, volg Hem dan; is Baäl het, volg dan hem.’ De Israëlieten gaven geen antwoord. Toen zei Elia: ‘Ik ben de enige profeet van de HEER die nog over is. De profeten van Baäl zijn met vierhonderdvijftig man. Breng ons twee stieren. Zij mogen als eersten een stier uitkiezen. Laten ze die in stukken snijden en op een brandstapel leggen, maar ze mogen het hout niet aansteken. Ik zal de andere stier gereedmaken en op een brandstapel leggen, maar ik zal het hout niet aansteken. U moet de naam van uw god aanroepen, en ik zal de naam van de HEER aanroepen. De god die antwoordt met vuur, is de ware God.’ Heel het volk stemde met dit voorstel in.

‘Begint u maar, u bent met velen,’ zei Elia tegen de profeten van Baäl. ‘Kies maar een dier en maak het gereed voor het offer. Roep dan de naam van uw god aan, maar steek het hout niet in brand.’ De profeten namen een van de twee beschikbare stieren en maakten die voor het offer gereed. De hele morgen lang riepen ze Baäl aan: ‘Baäl, geef ons antwoord!’ Maar het bleef stil en niemand gaf antwoord, hoe ze ook dansten en sprongen rond het altaar dat daar was opgericht. Toen het middaguur aanbrak, begon Elia hen te honen: ‘Roep zo hard u kunt! Hij is toch een god? Hij is zeker in gepeins verzonken. Ik denk dat hij zich even moest afzonderen. Is hij soms op reis gegaan? Misschien slaapt hij, en moet u hem wekken!’ De profeten riepen uit alle macht en brachten zichzelf, zoals hun gewoonte was, met zwaarden en lansen verwondingen toe tot het bloed over hun lijf stroomde. In vervoering bleven ze schreeuwen, maar ook toen het middaguur allang voorbij was en het uur voor het graanoffer aanbrak, was er nog steeds geen enkele reactie gekomen: het bleef stil, niemand gaf antwoord. Elia zei tegen de Israëlieten dat ze naar hem toe moesten komen. Toen ze bij hem waren komen staan, bouwde hij het verwoeste altaar van de HEER weer op. Hij nam twaalf stenen, evenveel als het aantal stammen van Israël, de nakomelingen van de zonen van Jakob, tot wie de HEER had gezegd: ‘Israël is je nieuwe naam.’ Met die twaalf stenen maakte hij een altaar ter ere van de HEER, en daaromheen liet hij een geul graven met een lengte van driehonderd el. Hij stapelde het brandhout op, sneed de stier in stukken en legde die op de brandstapel. Toen zei hij: ‘Vul vier kruiken met water en giet die over het offer en het brandhout uit.’

Toen dat gebeurd was, liet hij het nog een tweede en een derde keer doen.

Het water liep over het altaar heen en de geul eromheen kwam vol water te staan. Toen het uur voor het graanoffer was aangebroken, trad de profeet Elia op het altaar toe en zei: ‘HEER, God van Abraham, Isaak en Israël, vandaag zal blijken dat U in Israël God bent, en dat ik U dien en dit alles in uw opdracht gedaan heb. Geef mij antwoord, HEER, geef antwoord. Dan zal dit volk beseffen dat U, HEER, God bent en dat U het bent die hen tot inkeer brengt.’ Het vuur van de HEER sloeg in en verteerde het brandoffer met brandhout, stenen, as en al; zelfs het water in de geul likte het op. Alle Israëlieten zagen het, en allen wierpen zich voorover op de grond en riepen: ‘De HEER is God, de HEER is God!’

Toen zei Elia tegen hen: ‘Grijp de profeten van Baäl; laat niet één van hen ontkomen!’ De profeten werden gevangengenomen, en Elia liet hen afdalen naar het dal van de Kison, waar hij hen ter dood liet brengen.

 

Zingen: NLB 135: 1, 3, 8 en 9 (Halleluja! loof de Heer)

 

Schriftlezing NT (uit NBG’51): Jakobus 1: 1 t/m 8

 

Jakobus, een dienstknecht van God en van de Here Jezus Christus, groet de twaalf stammen in de verstrooiing. Houdt het voor enkel vreugde, mijn

broeders, wanneer

gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet.

Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.

 

Zingen: NLB 939 (Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop)

 

Verkondiging met als thema: Mens uit één stuk worden

 

Zingen: NLB 869: 1, 6 en 7 (Lof zij de Heer, ons hoogste goed)

 

DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN

 

Dankgebed – Voorbede – Stil gebed – Onze Vader

 

Inzameling van de gaven: 1e collecte orgel, 2e collecte kerk

 

Slotlied: NLB 422 (Laat de woorden die we hoorden klinken in het hart)

 

ZENDING EN ZEGEN

 

Wegzending en zegen, beantwoord met gezongen ‘Amen’

 

 

 

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 

Het AZC, wat doen wij ermee?  De Diaconie van de Bethelkerk helpt mee in de coördinatie van activiteiten voor de mensen die nu tijdelijk in het AZC wonen. Voor activiteiten met deze vluchtelingen zoeken we vrijwilligers voor dit mooie project. Er

zijn activiteiten die door het COA

worden aangeboden, maar ook activiteiten die de Bethelkerk zelf kan aanbieden.

Denk aan onze roeping: gastvrijheid en hulp bieden aan vreemdelingen, gasten en mensen die op de vlucht

zijn, en denk aan wat Jezus zei: “Toen u dit deed voor één van mijn minste broeders, deed u het voor Mij.”

Aanmelden bij Ineke van Leeuwen kan gewoon tijdens het koffiedrinken na de dienst, per email ineke.van.leeuwen@pknzwijndrecht.nl

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

          

 

Agenda Bethelkerk (tenzij anders vermeld)

Zaterdag 8 juni om 20.00 uur: Orgelconcert door Arjan Breukhoven

Dinsdag 11 juni om 20.00 uur: Taakgroep eredienst

Dinsdag 11 juni om 20.00 uur: Kerkrentmeesters

Woensdag 12 juni om 20.00 uur: Moderamen

 

Verjaardagen 80+

Maandag 10 juni: mw. J.J. van Nieuwaal-Zijderveld, 93 jaar

Maandag 10 juni: mw. S.J. van Ingen-Schenau, 91 jaar

Maandag 10 juni: dhr. H. Boels,  86 jaar

Donderdag 13 juni: dhr. H. Forsten, 97 jaar

Zaterdag 15 juni: dhr. G. Droogendijk, 85 jaar

 

Jubileum

Maandag 11 juni: dhr. en mw. B. Tamerius, 50 jaar getrouwd

Maandag 11 juni: dhr. en mw. B. van Die, 55 jaar getrouwd

Maandag 11 juni: dhr. en mw. J.D.W. van Breugel, 25 jaar getrouwd

 

Zieken

Dhr. Leen Koster is thuis, nog in afwachting van een ingrijpende operatie die nu is gepland op vrijdag 14 juni.

In het ASZ Dordrecht verblijft mw. Lies Beeuwkes-van Straten, afdeling B2, kamer 18.

In zorghotel Ambachtstaete verblijven voor revalidatie:

o mw. Riet de Koning-Verkerk, kamer 5.02 o mw. Stijntje Oosthoek-Bos, kamer 5.0? o mw. Truus van den Berg, kamer 4.03

 

 

Waarnemend koster Arie Roubos

Voor alle kosterszaken is Arie Roubos tot nader bericht het eerste aanspreekpunt.

 

Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau is geopend op maandag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 

Kerkdienst zondag 16 juni 2024 9.30 uur: ds. Steven Kafoe

Organist: Klaas Zijderveld

Ouderling: Iekje Berg

Diakenen: Marijke Schop en Ineke van Leeuwen

Lector: Sari Zijderveld

Kerkrentmeester: Leendert de Jong

Collectant: Marco van der Kruk

Oppasdienst: Myrthe

Kindernevendienst groep 1-4: Esmee Valk en Ellen Schepers

Kindernevendienst groep 5-8: Frieda Biesbroek

Koffieschenken: Trudy Kruit, Domien Mijnster, Jannie van Rijs en Ineke Ruitenberg

Bloemschikking: Anne-Marie Swank

Welkom: Willem Heutink

Koster: Henk de Klerk

Kerkauto 1: Ineke Ruitenberg

Kerkauto 2: Ger Hemmes

Kerkauto 3: Theo van Namen

De eerste collecte (blauwe zak) is voor onderhoud gebouwen

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Stichting Vrienden van WitRusland