Kerkbrief voor zondag 2 juni

KERKBRIEF

Zondag 2 juni 2024

Redactie: kerkelijk bureau tel. 6197529

E-mail: kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl

Internet: www.bethelkerkzwijndrecht.nl

Kerkelijk bureau: maandag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur

________________________________________________________________

 

Kerkdienst zondag 2 juni 2024

9.30 uur: ds. Steven Kafoe

Organist: Aleid Moraal

Medewerking: Gemeente-ensemble

Ouderling: Aika Timmers

Diakenen: Jannie Sandee en Kees van Herpen

Lector: Jan van Die

Kerkrentmeester: Arie van Wingerden

Collectant: Theo Vermeulen

Oppasdienst: Inez

Kindernevendienst groep 1-4: Wies Hijweege en Thirza Kafoe

Kindernevendienst groep 5-8: Renate Lommers

Koffieschenken: Lieneke van wingerden, Jan en Jennie van Die en Anneke de Roon

Bloemschikking: Wilma Drenth

Welkom: Willem Heutink

Koster: Intisar Subuh

Kerkauto 1: Alle van der Wal

Kerkauto 2: Henny Tempelaar

Kerkauto 3: Leo van der Graaf

De eerste collecte (blauwe zak) is voor het ouderenpastoraat

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Stichting Vrienden van WitRusland

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Bloemengroet van de gemeente Vanmorgen gaan de bloemen naar:

 • A. van Galen, voor haar 91ste verjaardag
 • en mw. De Mooij met onze felicitatie voor het zilveren jubileum

Als iemand in de kerk deze bloemen wil bezorgen, komt u dan na de dienst naar de kerkenraadskamer.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Collecten op afstand

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL39 RABO 0377 5033 71 van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. Vermeld daarbij dan het doel van uw bijdrage. Of via de Bethelkerk-app kunt u uw bijdrage geven; kan ook via bijgaande QR-code. En het is mogelijk om uw collectebonnen (in een envelop, met daarop de bestemming geschreven) in de brievenbus van de kerk te doen. Collecten in de kerk Bent u in de kerk, dan kunt u:

 1. uw bijdrage geven in de collectezakken die tijdens de dienst zullen rondgaan,
 2. of geven via de Bethelkerk App (via de QR-code)

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Kerkradio, kerkomroep en YouTube Deze diensten worden live uitgezonden via (1) de kerkradio, (2) op kerkomroep.nl en (3) via YouTube (zoek op: Bethelkerk Zwijndrecht).

Op een later moment is de dienst te bekijken/luisteren via kerkomroep.nl en via YouTube. Voor inlichtingen en/of vragen: stuur een email naar: presentatie.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Liturgie voor de morgendienst

 

Thema: koorddansen op het touw van Gods voorzienigheid

 

VOORBEREIDING

Aansteken van de kaarsen

Moment van stilte

Welkom

 

Drempeltekst: (Christelijke Dogmatiek, p. 219)

“Wie luistert naar het getuigenis van profeten en apostelen, ontdekt dat Gods voorzienigheid nooit een vanzelfsprekend geloofsitem is geweest…Hooguit zijn wij veel sterker dan voorheen onder de indruk gekomen van de schijnbare doelloosheid en de enorme massaliteit van lijden en kwaad in de wereld. De voorzienigheidsleer is echter niet ontstaan uit de ontkenning van zulk lijden en kwaad, maar juist in antwoord daarop. De vraag is dan ook niet zozeer of de voorzienigheidsleer het houdt, maar of wij het houden – dat wil zeggen of we het geloof van de christelijke traditie kunnen vasthouden dat wij met deze wereld te allen tijde in Gods hand zijn.”

Intochtslied (staande): NLB 81: 1, 5, 6 en 9 (Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte)

 

Stil gebed

Bemoediging en groet

 

Zingen: Klein Gloria

 

Gemeente gaat zitten

 

Gebed van verootmoediging

 

Leefregel: Matteüs 6: 25-34

 

Zingen (met ensemble): NLB 16B (Behüte mich, Gott, ich vertraue dir)

(1e keer ensemble Duits en Nederlands, 2e keer allen Duits en Nederlands)

 

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Geest

 

Kindermoment: David en Abigaïl (1 Samuel 25:2-13 en 25:18-35)

 

Zingen: Hemelhoog 474 (Als een kind de kaars aansteekt)

 

 • Als een kind de kaars aansteekt staan we even stil, bij het wonder dat God zelf,  ons ontmoeten wil. Vrede genade voor  iedereen,  van de Vader, de  Zoon en de Geest.

 

 • Jezus is ons levenslicht altijd om je heen.

Hij is bij ons, ook vandaag, laat ons nooit alleen. Vrede genade voor

iedereen,  van de Vader, de  Zoon en de Geest.

 

Schriftlezing OT: 1 Koningen 17: 1-16

De Tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Achab: ‘Zo waar de HEER leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen tenzij ik het zeg.’

De HEER richtte zich tot Elia met de woorden: ‘Ga weg van hier. Ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in het Keritdal, aan de overkant van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier, en Ik heb de raven opgedragen je daar van voedsel te

voorzien.’ Elia deed wat de HEER hem had gezegd, hij ging weg en trok zich terug in het Keritdal, ten oosten van de Jordaan. De raven brachten hem daar ’s ochtends en ’s avonds brood en vlees, en water dronk hij uit de rivier.

Maar doordat het almaar niet regende in het land, viel de rivier na verloop van tijd droog. Toen richtte de HEER zich tot Elia met de woorden: ‘Ga naar Sarefat, in de buurt van Sidon, en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien.’ Elia ging op weg naar Sarefat, en toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. ‘Zo waar de HEER, uw God, leeft,’ antwoordde zij, ‘ik heb niets meer in voorraad, alleen een handjevol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven.’ Maar Elia zei: ‘Maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij en kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken, want dit zegt de HEER, de God van Israël: Tot op de dag dat Ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken.’ De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd. En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de HEER bij monde van Elia had beloofd.

 

Zingen: Zingend gezegend 6: 63 (couplet 1 en 2 door het ensemble)

 

 • Wie weet van uw geschonken land, saffieren stenen uit uw hand; wie doet er recht, omhelst uw Woord, ontvangt de vreemde in dit oord?

 

 • We leven in geschonden land, granieten wetten, harde hand. Weer horig aan een vreemde macht, aan leugenwoorden, lege pracht.

 

 • Elia zegt de droogte aan en noemt het onrecht bij de naam, het harde woord dat wonden slaat en pijnlijk treft, geneest van kwaad.

 

 • Geen regen valt, het land droogt uit, de aarde breekt, geen vrucht ontspruit. Uw schepping snakt naar hemeldauw, het groene land is grijs en grauw.

 

 • De raaf rooft buit en aast op dood, maar brengt Elia vlees en brood. Die onheilsbode, zwart en grauw, wordt hem een bode van Gods trouw.

 

 • Wie voedt de raaf die zaait noch maait, maar her en der zijn leeftocht snaait? Wij eten allen uit Gods hand; wij weten van geschonken land.

 

Verkondiging met als thema: koorddansen op het touw van Gods voorzienigheid

 

Zingen: NLB 905: 1, 3 en 4 (Wie zich door God alleen laat leiden)

 

DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN

Dankgebed – Voorbede – Stil gebed – Onze Vader

 

Inzameling van de gaven: 1e collecte ouderenpastoraat, 2e collecte kerk Slotlied: NLB 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

 

ZENDING EN ZEGEN

 

Wegzending en zegen, gezongen amen

 

Uitleidend orgelspel

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –     

Agenda Bethelkerk

Maandag 3 juni om 15.00 uur: Verjaardagbusjes

Zaterdag 8 juni om 20.00 uur: Orgelconcert door Arjan Breukhoven

Dinsdag 11 juni om 20.00 uur: Taakgroep eredienst

Dinsdag 11 juni om 20.00 uur: Kerkrentmeesters

Woensdag 12 juni om 13.30 uur: Moderamen

 

Kerkblad kopij voor juli en augustus

De kopij voor het kerkblad van juli en augustus (2 maanden gecombineerd vanwege de zomervakantie) moet al snel worden opgestuurd naar het kerkelijk bureau; we verwachten de kopij per e-mail (kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl) uiterlijk donderdag 6 juni.

 

Verjaardagen 80+

Dinsdag 4 juni: mw. A. Adams-de Groot 87 jaar.

 

Jubileum

Dinsdag 4 juni: dhr. en mw. E.E. de Rooij 25 jaar

 

Welkom

Dhr. en mw. A. Nobel

Mw. W.C. van Nugteren-Striegel

Dhr. en mw. T. van Wouwe

 

Zieken

Dhr. Leen Koster is thuis, in afwachting van een ingrijpende operatie.

In zorghotel Ambachtstaete verblijven voor revalidatie:

 1. Riet de Koning-Verkerk, kamer 5.02 mw. Truus van den Berg, kamer 4.03

 

Giften

De kerk ontving een gift van € 40,- onder letter D en een gift van € 100,- onder letter W. Voor het jeugdwerk was er een gift van € 50,- onder letter V. Heel hartelijk dank.

 

 

Waarnemend koster Arie Roubos

Voor alle kosterszaken is Arie Roubos tot nader bericht het eerste aanspreekpunt.

 

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is geopend op maandag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uu

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Kerkdienst zondag 9 juni 2024

9.30 uur: ds. Steven Kafoe

Organist: Richard Bos

Ouderling: Iekje Berg

Diakenen: Corrie van den berg en Wim-Arie Hamer

Lector: Mieke Koudstaal

Kerkrentmeester: Désiré de Graaf

Collectant: Jan Klop

Oppasdienst: Margriet

Kindernevendienst groep 1-4: Myrthe Kafoe en Amber Bruins

Kindernevendienst groep 5-8: Karin Valk

Koffieschenken: Ivonne Borsje, Elly van der Waals, Annie van Herwijnen en Nico Pater

Bloemschikking: Annie van Herwijnen

Welkom: Karin Valk

Koster: Arie Roubos

Kerkauto 1: Hans Timmer

Kerkauto 2: Ger Hemmes

Kerkauto 3: Corma van Nes

De eerste collecte (blauwe zak) is voor het orgelfonds

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Stichting Vrienden van WitRusland