Kerkbrief voor zondag 26 mei 2024

KERKBRIEF

Zondag 26 mei 2024

Redactie: kerkelijk bureau tel. 6197529

E-mail: kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl

Internet: www.bethelkerkzwijndrecht.nl

____________________________________________________________ ____

 

Kerkdienst zondag 26 mei 2024

9.30 uur: ds. René Wouda – Zendingszondag

Organist: Niels Martin

Medewerking: Connection

Ouderling: Iekje Berg

Diakenen: Ineke Tempelaar en Martin van der Luit

Lector: Wilma Verhoef

Kerkrentmeester: Ellis Schop

Collectant: Wouter Nugteren

Oppasdienst: Esmee

Kindernevendienst groep 1-4: Céril van Leeuwen, Evelien Nugteren en Thomas Valk

Kindernevendienst groep 5-8: Frieda Biesbroek

Koffieschenken: Hans Timmer, Linda Samson, Iekje Berg en Wim-Arie Hamer

Bloemschikking: Geraldine van Drimmelen

Welkom: Suus van der Ven

Koster: Intisar Subuh

Kerkauto 1: Wouter Nugteren

Kerkauto 2: Wim Sandee

Kerkauto 3: Bram Valk

De eerste collecte (blauwe zak) is voor Kerk in Actie – zendingsprojecten

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Stichting Vrienden van Wit-Rusland

 

10.00 uur: Jeugdnevendienst

In De Hoeksteen de laatste Jeugdnevendienst van dit seizoen, begeleid door Paul den Otter. Onze middelbare schooljeugd is daarbij van harte welkom.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bloemengroet van de gemeente Vanmorgen gaan de bloemen naar:

 • mw. C. van ’t Hoff-Lodder, De Kring 11 voor haar 95ste verjaardag
 • mw. Joke den Heeten

Als iemand in de kerk deze bloemen wil bezorgen, komt u dan na de dienst naar de kerkenraadskamer.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 Collecten op afstand

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL39 RABO 0377 5033 71 van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. Vermeld daarbij dan het doel van uw bijdrage. Of via de Bethelkerk-app kunt u uw bijdrage geven; kan ook via bijgaande QR-code. En het is mogelijk om uw collectebonnen (in een envelop, met daarop de bestemming geschreven) in de brievenbus van de kerk te doen.

Collecten in de kerk Bent u in de kerk, dan kunt u:

 1. uw bijdrage geven in de collectezakken die tijdens de dienst zullen rondgaan,
 2. of geven via de Bethelkerk App (via de QR-code)
 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kerkradio, kerkomroep en YouTube Deze diensten worden live uitgezonden via (1) de kerkradio, (2) op kerkomroep.nl en (3) via YouTube (zoek op: Bethelkerk Zwijndrecht). Op een later moment is de dienst te bekijken/luisteren via kerkomroep.nl en via YouTube. Voor inlichtingen en/of vragen: stuur een email naar:

presentatie.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl.

 

Liturgie voor de morgendienst – zondag Trinitatis

Thema: God als dans(er)

VOORBEREIDING

Ontsteken van de kaarsen

Moment van stilte

Welkom

Zingen Hemelhoog 596 / Connection ‘Hoor ons loflied’

 • Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat.

Als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

Refrein:      In de bergen, door de dalen: hoor ons loflied overal. In de hemel en op aarde als uw glorie komen zal.

 • Laat Uw licht zien in het duister als wij buigen voor het kruis.

Laat Uw heerlijkheid verschijnen in de wereld, in ons huis.

Refrein:      In de bergen, door de dalen: hoor ons loflied overal. In de hemel en op aarde als uw glorie komen zal.

Bridge: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!

Refrein:      In de bergen, door de dalen: hoor ons loflied overal. In de hemel en op aarde als uw glorie komen zal.

Drempeltekst

Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’ Ook zei Hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En Hij heeft gezegd: ‘Zo wil Ik voor altijd heten, met die naam wil Ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’” (Exodus 3:13-15)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen NLB 705:1,3 ‘Ere zij aan God de Vader’

Gebed

Drie getuigen…

Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit Hem geboren zijn. Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.

Wie anders kan de wereld overwinnen dan iemand die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed – niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest getuigt ervan, omdat de Geest de waarheid is. Er zijn dus drie getuigen: de Geest, het water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is eensluidend. Als we het getuigenis van mensen aannemen, zullen we zeker het getuigenis van God aannemen, dat zoveel meer gezag heeft, want het is het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, maakt Hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 

(1 Johannes 5:1-12)

Zingen NLB 8b (bewerking van Psalm 8, de psalm van deze zondag) /

Connection ‘Zie de zon, zie de maan’

DIENST VAN HET WOORD

Bijbel Basics: David en Saul

Op deze zondag staat op de KND 1 Samuël 18:8-19:18 centraal.

Schriftlezing Psalm 8

Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David.

HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.

Uw luister aan de hemel wordt bejubeld door de mond van kinderen en zuigelingen. Tegen uw vijanden hebt U een macht gebouwd om hun wraak en verzet te breken.

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door U daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd: schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld,

de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.

Schriftlezing Handelingen 3:1-10

Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel voor het namiddaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht; hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een kleinigheid. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei:

‘Kijk ons aan.’ De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: ‘Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.’ Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd.

Zingen NLB 706 ‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest’

Verkondiging: God als dans(er)

Zingen Hemelhoog 460 / Connection ‘Ik zal er zijn’

 • Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

 • Een boog in de wolken als teken van trouw staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! In tijden van vreugde maar ook van verdriet ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein:      ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

 • De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet, dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.

U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.

4 O Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer: geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refrein:      ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Over onze ZWO-projecten

Gebeden

Inzameling van de gaven

Zingen NLB 704:1,2 ‘Dank, dank nu allen God’

ZENDING EN ZEGEN

Zegen van St Patrick met gesproken ‘Amen’

Zingen NLB 704:3 ‘Lof, eer en prijs zij God’

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Agenda

Zaterdag 25 mei 14.00 uur: High tea in de tuin achter de kerk

Zondag 26 mei 10.00 uur in De Hoeksteen: Jeugdnevendienst

Dinsdag 28 mei 20.00 uur: Taakgroep pastoraat

Woensdag 29 mei 20.00 uur: Cursus Hebreeuws

Woensdag 29 mei 20.00 uur: Kerkenraad

Vrijdag 31 mei (De Pastorie) 20.00 uur: Taakgroep Jeugd

Verjaardagen 80+

Dinsdag 28 mei: mevr. Ali van Galen 91 jaar

Woensdag 29 mei: mevr. Joke van der Werf-Arfman 88 jaar

Zieken

In zorghotel Ambachtstaete verblijven voor revalidatie:

 1. Riet de Koning-Verkerk, kamer 5.02
 2. Truus van den Berg, kamer 4.03

 

Waarnemend koster Arie Roubos

Voor alle kosterszaken is Arie Roubos tot nader bericht het eerste aanspreekpunt.

 

Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau zal met ingang van maandag 3 juni geopend zijn op maandag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Op woensdagochtend zal het kerkelijk bureau tot nader bericht gesloten zijn.

 

Vakantie ds. René Wouda

In de maand juni ben ik met vakantie. De pastorale waarneming is dan in handen van ds. Steven Kafoe; hij is het aanspreekpunt voor het doorgeven van pastorale info (b.v. ziekenhuisopname), bij sterfgeval en in overige pastorale noodsituaties.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 

Kerkdienst zondag 2 juni 2024

9.30 uur: ds. Steven Kafoe

Organist: Aleid Moraal

Medewerking: Gemeente ensemble

Ouderling: Aika Timmers

Diakenen: Jannie Sandee en Kees van Herpen

Lector: Sari Zijderveld

Kerkrentmeester: Arie van Wingerden

Collectant: Theo Vermeulen

Oppasdienst: Inez

Kindernevendienst groep 1-4: Wies Hijweege en Thirza Kafoe

Kindernevendienst groep 5-8: Renate Lommers

Koffieschenken: Lieneke van wingerden, Jan en Jennie van Die en Anneke de Roon

Bloemschikking: Wilma Drenth

Welkom: Wieneke van der Linden

Koster: Intisar Subuh

Kerkauto 1: Alle van der Wal

Kerkauto 2: Henny Tempelaar

Kerkauto 3: Leo van der Graaf

De eerste collecte (blauwe zak) is voor het ouderenpastoraat

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Stichting Vrienden van Wit-Rusland