Pinksterzondagavondzang 19 mei 19.30 uur

Zondagavondzang  384  19 mei 2024

 

 1. ORGELSPEL

 

 1. OPENING

 

 1. SAMENZANG

 

KOMT LAAT ONS DEZE DAG       Nw.lb 672, vs. 1, 2, 7

Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen en met vernieuwde vreugd, want God deed grote dingen. Eens gaf de Heil’ge Geest aan velen heldenmoed.

Bidt dat Hij ons vandaag verlicht met Pinkstergloed.

 

O Geest der eeuwigheid, gij Trooster aller tijden, deel thans uw zegen uit aan wie uw komst verbeiden. O heldere fontein, die uit Gods tempel welt, gij wordt een brede stroom die met de eeuwen zwelt.

 

Wie ‘s Heren Geest bezielt, wie ‘s Heren woord doet zingen, wie met ons vieren wil het feest der eerstelingen, die stemme met ons in en prijze Gods verbond dat Hij vandaag vernieuwt en elke morgenstond.

 

KOM SCHEPPER, GEEST, DAAL TOT ONS NEER

                                                     Nw. lb 360 vs 1, 3, 5, 6

 

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, houd Gij bij ons uw intocht, Heer; vervul het hart dat U verbeidt, met hemelse barmhartigheid.

 

Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt, o taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan.

 

Verlos ons als de vijand woedt, geef, Heer, de vrede ons voorgoed. Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt.

 

Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon, o Geest, van beiden uitgegaan, wij bidden U gelovig aan.

 

BEHOED UW KERK, ZET UIT, O GOD, HAAR PALEN

LB 312 vs. 1, 3

 

Behoed uw kerk, zet uit, o God, haar palen; zij kenn’ eerlang geen grenzen meer! Dat elk in naam van onze Heer de knieën voor U buig’, en alle talen uw lof herhalen!

 

 

Blijf door uw trouw ons zwak geloof beschamen; ontfermend Vader, d’ aard’ word’ één in uwe Zoon, door Hem alleen!

Breng in uw huis eens al uw kind’ren samen voor eeuwig! Amen!

 

 1. KOORZANG

 

HIGH AND LIFTED UP                           Koornr. B 030

 

PSALM 100                                                 Koornr. 722

 

 1. SAMENZANG

 

HEER, IK HOOR VAN RIJKE ZEGEN

                                                   Evg. lb 147 vs. 1, 2, 5, 6

 

Heer, ik hoor van rijke zegen,  die Gij uitstort keer op keer; laat ook van die milde regen  dropp’len vallen op mij neer. Ook op mij, ook op mij,  dropp’len vallen ook op mij.

 

Ga mij niet voorbij, o Vader,  zie hoe mij mijn zonde smart. Trek mij met uw koorden nader,  stort uw liefd’ ook in mijn hart. Ook in mij, ook in mij,  stort uw liefde ook in mij.

 

Liefde Gods, zo rein, zo krachtig, bloed van Jezus, rijk en vrij, Gods genade, sterk en machtig, o, verheerlijk U in mij. Ook in mij, ook in mij, o, verheerlijk U in mij.

 

Ga mij niet voorbij, o Herder!

Maak mij gans van zonden vrij. Vloeit de stroom van zegen verder, zegen and’ren, maar ook mij. Ja, ook mij, ja ook mij, zegen and’ren, maar ook mij.

 

        WIJ LEVEN VAN DE WIND                    Lb. 249 vs. 1, 2,3

 

Wij leven van de wind die aanrukt uit den hoge en heel het huis vervult waar knieën zijn gebogen, die doordringt in het hart, in de verborgen hof en uitbreekt in een lied en opstijgt God ten lof.

 

Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden, de vonk die overspringt op allen die geloven. Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan, versterk in ons de gloed, wakker het feestvuur aan.

 

Wij teren op het woord, het brood van God gegeven, dat mededeelzaam is en kracht geeft en nieuw leven. Dus zegt en zingt het voort, geeft uit met gulle hand dit manna voor elk hart, dit voedsel voor elk land.

 

 1. ORGELIMPROVISATIE

 

 1. SAMENZANG

 

                HEILIGE GEEST VAN GOD                                Opw. 343

 

Heilige Geest van God,  ) vul opnieuw mijn hart.  )2x Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.

Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

 

OP SIONS BERG STICHT GOD ZIJN HEIL’GE STEDE

                                                          Psalm 87 vs. 1 ,2 ,4

 

Op Sions berg sticht God zijn heil’ge stede. Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.

O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: door uwe poort zal ieder binnentreden.

 

Rahab en Babel zullen u behoren.

Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer en ieder land erkent Hem als de HEER.

O moederstad, uit u is elk geboren !

 

Zij zullen saam, de groten met de kleinen, dansend de harpen en cymbalen slaan en onder fluitspel in het ronde gaan, zingend: “In U zijn al onze fonteinen”.

 

 

 1. KOORZANG

 

LOOK AT THE WORLD                          Koornr. B 086

 

DE HERE KOMT SPOEDIG TERUG      Koornr. B 082

 

 1. SAMENZANG

 

               GLORIE, GLORIE, GLORIE AAN HET LAM

                                                           Opw. 294 vs. 1,2,3

Glorie, glorie, glorie aan het Lam.

Glorie, glorie, glorie aan het Lam.

Refrein:

Want Hij is waardig te ontvangen onze eer, het Lam op zijne troon.

En onze stem verheffen wij tot Hem, het Lam op zijne troon.

 

Heilig, heilig, heilig is het Lam.

Heilig, heilig, heilig is het Lam.

Refrein:

 

Waardig, waardig, waardig is het Lam.

Waardig, waardig, waardig is het Lam.

Refrein:

 

Glorie, glorie, glorie aan het Lam.

Glorie, glorie, glorie aan het Lam.

 

               DE GEEST DES HEREN HEEFT        Lb 247 vs. 1, 2, 3

 

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend herbouwt wat is vernield maakt één wat is verdeeld.

 

Wij zijn in Hem gedoopt hij zalft ons met zijn vuur. Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.

Wie weet vanwaar Hij komt wie wordt zijn licht gewaar? Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar.

 

De geest die ons bewoont verzucht en smeekt naar God dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood. Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt, kom Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt.

 

 1. SLUITING

 

         

 

 1. SLOTZANG

 

                ROEPT UIT AAN ALLE STRANDEN           J.d.H. 960

 

Roept uit aan alle stranden,  verbreidt van oord tot oord, verkondigt alle landen het Evangeliewoord, het Evangeliewoord.

 

Roept uit den Heer der heren,  als aller volk’ren vriend.

De volk’ren moeten leren wat tot hun vrede dient, wat tot hun vrede dient.

 

De treurenden vergeten  hun leed en droefenis en al wat arm is weten dat daar een Heiland is, dat daar een Heiland is.

 

Roept uit aan alle stranden,  verbreidt van oord tot oord, verkondigt alle landen het Evangeliewoord, het Evangeliewoord.

 

         

 

 

Dit was de laatste zondagavondzang in dit seizoen.

 

Deze zangavond stond onder leiding van Wim de Penning en het orgel werd bespeeld door Bert Kruis.

De eerstvolgende zondagavondzang hopen we te houden op zondag 20 oktober.

Meer informatie betreffende ons koor en de zondagavondzangavonden vindt u op de website: www.bethelkerkkoor.nl.

Fijn dat u bij ons was! Graag tot ziens.

 

 

De collecte bij de uitgang is voor bestrijding van de kosten. U kunt ook uw bijdrage overmaken op bankrekening: NL37 RABO

0377 5023 40 t.n.v. Bethelkerkkoor Zwijndrecht