Kerkbrief voor Pinktserzondag 19 mei

KERKBRIEF

Zondag 19 mei 2024

Redactie: kerkelijk bureau tel. 6197529

E-mail: kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl

Internet: www.bethelkerkzwijndrecht.nl

________________________________________________________________

Kerkdiensten zondag 19 mei 2024

– Pinksteren –

9.30 uur: ds. Steven Kafoe, Met Z’n Allen Dienst

Gospelkoor en band: G-Roots

Ouderling: Dick Brouwer

Diakenen: Corrie van den Berg en Ineke van

Leeuwen

Lector: diverse gemeenteleden

Kerkrentmeester: Peter Rietberg

Collectant: Marco van der Kruk

Oppasdienst: Margriet

Kindernevendienst: geen dienst

Koffieschenken: Wietske de Kievit, Marja Romijn,

Deborah Kooren en Hans en Corrie van den Berg

Bloemschikking: Iekje Berg

Welkom: Willem Heutink

Koster: Intisar Subuh

Kerkauto 1: Ineke Ruitenberg

Kerkauto 2: Ger Hemmes

Kerkauto 3: Theo van Namen

De eerste collecte (blauwe zak) is voor het jeugdwerk

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Stichting Vrienden van WitRusland

 

19.30 uur: Zondagavondzang

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bloemengroet van de gemeente Vanmorgen gaan de bloemen naar:

 • Nellie Slobbe-de Vries
 • Leen Koster

Als iemand in de kerk deze bloemen wil bezorgen, komt u dan na de dienst naar de kerkenraadskamer.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Geboren

Op zondag 5 mei jl. werd Jente geboren, dochter van Ruben en

Mandie Biesbroek-Boom en zusje van Lotte. We feliciteren dit gezin, en allen die zich met hen verheugen, daarmee van harte en bidden Gods zegen toe bij het opgroeien en opvoeden van hun Jente.

De jeugdouderlingen zullen hen een roos bezorgen, met onze felicitatie. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Collecten op afstand

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL39 RABO 0377 5033 71 van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. Vermeld daarbij dan het doel van uw bijdrage. Of via de Bethelkerk-app kunt u uw bijdrage geven; kan ook via bijgaande QR-code. En het is mogelijk om uw collectebonnen (in een envelop, met daarop de bestemming geschreven) in de brievenbus van de kerk te doen.

Collecten in de kerk Bent u in de kerk, dan kunt u:

 1. uw bijdrage geven in de collectezakken die tijdens de dienst zullen rondgaan,
 2. of geven via de Bethelkerk App (via de QR-code)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kerkradio, kerkomroep en YouTube Deze diensten worden live uitgezonden via (1) de kerkradio, (2) op kerkomroep.nl en (3) via YouTube (zoek op: Bethelkerk Zwijndrecht).

Op een later moment is de dienst te bekijken/luisteren via kerkomroep.nl en via YouTube. Voor inlichtingen en/of vragen: stuur een email naar: presentatie.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Liturgie voor de morgendienst Thema: welke taal spreek jij?

Voor de dienst zingt G-Roots een gospel-medley

 • I surrender
 • It is well
 • Holy Holy

VOORBEREIDING

Aansteken van de kaarsen

Moment van stilte

Welkom

Drempeltekst:

“De Geest is erop uit het heil naar de mensen te brengen, de mensen daarbij te betrekken, hen daarvoor te openen en hen daarmee te vervullen.

Dit werk van de Geest is essentieel. Zonder dit werk zou het werk van

Jezus Christus onvruchtbaar blijven, in de lucht blijven hangen.”  (Jan Veenhof, De kracht die hemel en aarde verbindt, de identiteit van de Geest van God als relatiestichter, p. 122)

Intochtslied (staande): Hemelhoog 399: 1 en 2

 • Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,  want de Geest spreekt alle talen  en doet ons elkaar verstaan.  Samen bidden, samen zoeken,  naar het plan van onze Heer.  Samen zingen en getuigen,  samen leven tot zijn eer.
 • Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. en zijn liefde als een lichtstraal  doordringt in de duisternis.  ’t Werk van God is niet te keren  omdat Hij erover waakt  en de Geest doorbreekt de grenzen  die door mensen zijn gemaakt.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Hemelhoog 399: 3

 • Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.  Jezus Christus, Triomfator,  mijn Verlosser, Middelaar.  Vader, met geheven handen  breng ik U mijn dank en eer.  ’t Is uw Geest die mij doet zeggen:  Jezus Christus is de Heer!

(gemeente gaat zitten)

Aansteken van de laatste kaars / Gebed om verlichting met de Geest

G-Roots zingt:

 • Hoe groot zijt Gij / How great Thou art
 • You raise me up

DIENST VAN HET WOORD

Kindermoment: Anders leven door de heilige Geest (Galaten 5:22-26)

Schriftlezing Handelingen 2: 1 t/m 24

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël:

“Aan het einde der tijden, zegt God, zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen dromen.

Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal Ik in die tijd mijn Geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren.

Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. De zon verandert in duisternis en de maan in bloed voordat de dag van de Heer komt, groot en ontzagwekkend.

Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.” Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus van Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door goddelozen laten kruisigen en doden. God heeft Hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van Hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over Hem niet behouden. 

G-Roots zingt:

 • Jezus overwinnaar
 • De kracht van uw liefde

Prediking met als thema: Welke taal spreek jij?

Zingen: NLB 675 (Geest van hierboven)

DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN

Dankgebed-Voorbede-Stil gebed-Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Hemelhoog 336

 • Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
 • Groot is uw trouw, o Heer Groot is uw trouw, o Heer iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven, groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
 • Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
 • Groot is uw trouw, o Heer Groot is uw trouw, o Heer iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven, groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

ZENDING EN ZEGEN

Wegzending en zegen van St. Patrick met gesproken amen

G-Roots zingt:

 • Amazing grace
 • O happy day

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –     

Agenda

Dinsdag 21 mei vanaf 14.00 uur: inloopmiddag in de Bethelkerk

Vrijdag 24 mei 18.00 uur: Bistro Bethel

Zondag 26 mei 10.00 uur in De Hoeksteen: Jeugdnevendienst

Zaterdag 25 mei 14.00 uur: High tea in de tuin achter de kerk

Dinsdag 28 mei 20.00 uur: Taakgroep pastoraat

Woensdag 29 mei 20.00 uur: Cursus Hebreeuws

Verjaardagen 80+

Dinsdag 21 mei: dhr. Leen van Wouwe, 80 jaar

Woensdag 22 mei: mevr. Corrie van ‘t Hoff-Lodder 95 jaar

Donderdag 23 mei: mevr. Lina Goulooze-van de Velde 81 jaar

Donderdag 23 mei: mevr. Ria van Breugel-van Wuijckhuijse 81 jaar

Zieken

Dhr. Leen Koster

In zorghotel Ambachtstaete verblijven voor revalidatie:

Riet de Koning-Verkerk, kamer 5.02 mw.

Truus van den Berg, kamer 4.03

Waarnemend koster Arie Roubos

Omdat Leen Koster momenteel rust moet nemen, wordt het kosterschap voorlopig waargenomen door Arie Roubos, e-mail: aroubos@cello.nl) Voor alle kosterszaken is hij het eerste aanspreekpunt. Dit tot nader order. Intussen…, beterschap, Leen!

Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau zal met ingang van 3 juni geopend zijn op maandag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Op woensdagochtend zal het kerkelijk bureau tot nader bericht gesloten zijn. Buiten de kantooruren kunt u het kerkelijk bureau bereiken via de e-mail (kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl)

Aangenomen beroep ds. Annelene Metz-Brink naar Bodegraven Annelene Metz, predikante van zustergemeente De Hoeksteen, heeft een beroep naar de PG Bodegraven aangenomen. In de loop van komend najaar zal ze Zwijndrecht daarom gaan verlaten. Ingrijpend, zowel voor haar en haar gezin als voor gemeente en kerkenraad van De Hoeksteen. We wensen beiden daarin alvast wijsheid en zegen toe! Als Bethelkerk zullen we Annelene’s inbreng en collegialiteit in het gezamenlijke kerkenwerk gaan missen, al gunnen we haar deze nieuwe uitdaging van harte.

Vakantie ds. René Wouda

Het duurt nog een paar weken, toch geef ik alvast maar dat ik in de hele maand juni met vakantie ben. De pastorale waarneming is dan in handen van ds. Steven Kafoe; hij is het aanspreekpunt voor het doorgeven van pastorale info (b.v. ziekenhuisopnames, bij sterfgevallen en in overige pastorale noodsituaties). Ik hoop op een rustige wacht.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kerkdienst zondag 26 mei 2024

9.30 uur: ds. René Wouda – Zendingszondag

Organist: Niels Martin

Medewerking: Connection

Ouderling: Iekje Berg

Diakenen: Ineke Tempelaar en Martin van der Luit

Lector: Wilma Verhoef

Kerkrentmeester: Ellis Schop

Collectant: Wouter Nugteren

Oppasdienst: Esmee

Kindernevendienst groep 1-4: Céril van Leeuwen,

Evelien Nugteren en Thomas Valk

Kindernevendienst groep 5-8: Frieda Biesbroek

Koffieschenken: Hans Timmer, Linda Samson, Iekje Berg en Wim-Arie Hamer

Bloemschikking: Geraldine van Drimmelen

Welkom: Suus van der Ven

Koster: Intisar Subuh

Kerkauto 1: Wouter Nugteren

Kerkauto 2: Wim Sandee

Kerkauto 3: Bram Valk

De eerste collecte (blauwe zak) is voor Kerk in Actie – zendingsprojecten

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Stichting Vrienden van WitRusland

10.00 uur: Jeugdnevendienst

In De Hoeksteen de laatste Jeugdnevendienst van dit seizoen, begeleid door Paul den Otter. Onze middelbare schooljeugd is daarbij van harte welkom.