Kerkbrief voor zondag 12 mei 2024

KERKBRIEF

Zondag 12 mei 2024

Redactie: kerkelijk bureau tel. 6197529

E-mail: kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl

Internet: www.bethelkerkzwijndrecht.nl

_______________________________________________________________

Kerkdienst zondag 12 mei 9.30 uur: ds. René Wouda

Organist: Peter Overduin

Ouderling: Marijke den Boer

Diakenen: Wim-Arie Hamer en Ineke Tempelaar

Lector: Sari Zijderveld

Kerkrentmeester: André Mijnster

Collectant: Jan Klop

Oppasdienst: Bianca

Kindernevendienst groep 1-4: Karen Klop en Fleur Bos

Kindernevendienst groep 5-8: Evelien Nugteren

Koffieschenken: Anneke Tange, Karen Klop, Karin Valk en Arjan van Drimmelen

Bloemschikking: Didi van Asch

Welkom: Theodora den Hoed

Koster: Arie Roubos

Kerkauto 1: Hans Timmer

Kerkauto 2: Pim Middelbeek

Kerkauto 3: Corma van Nes

De eerste collecte (blauwe zak) is voor de zendingsprojecten van de ZWO

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Stichting Vrienden van Wit-

Rusland

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bloemengroet van de gemeente Vanmorgen gaan de bloemen naar:

 • J. Bovenberg-van Hoogdalem, voor haar 91ste verjaardag
 • S. van Dalen-Quartel, voor haar 90ste verjaardag

Als iemand in de kerk deze bloemen wil bezorgen, komt u dan na de dienst naar de kerkenraadskamer.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 Collecten op afstand

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL39 RABO 0377 5033 71 van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. Vermeld daarbij dan het doel van uw bijdrage. Of via de Bethelkerk-app kunt u uw bijdrage geven; kan ook via bijgaande QR-code. En het is mogelijk om uw collectebonnen (in een envelop, met daarop de bestemming geschreven) in de brievenbus van de kerk te doen. Collecten in de kerk Bent u in de kerk, dan kunt u:

 1. uw bijdrage geven in de collectezakken die tijdens de dienst zullen rondgaan,
 2. of geven via de Bethelkerk App (via de QR-code)

Kerkradio, kerkomroep en YouTube Deze diensten worden live uitgezonden via (1) de kerkradio, (2) op kerkomroep.nl en (3) via YouTube (zoek op: Bethelkerk Zwijndrecht).

Op een later moment is de dienst te bekijken/luisteren via kerkomroep.nl en via YouTube. Voor inlichtingen en/of vragen: stuur een email naar:

presentatie.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl.

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Liturgie voor de morgendienst 7e zondag van Pasen: Exaudi Moederdag

VOORBEREIDING

Ontsteken van de kaarsen

Moment van stilte

Welkom

Drempelteksten

‘Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.’ (Johannes 14:18)

‘Hoor (exaudi) mij, HEER, als ik tot U roep, wees genadig en antwoord mij’ (Psalm 27:7a)

‘Al verlaten mij vader en moeder, de HEER neemt mij liefdevol aan.’ (Psalm 27:10)

Zingen Psalm 27: 1 ‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here’

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen Psalm 27: 2 ‘Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen’

Aansteken van de 7e kaars

‘Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemelsferen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want deze hogepriester kan met onze zwakheden meevoelen omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen. Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.’ (Hebreeën 4:14-16)

Zingen Psalm 27: 7 ‘O als ik niet met opgeheven hoofde’

Gebed

DIENST VAN HET WOORD

Bijbel Basics: Let op je woorden!

Op deze zondag staat op de kindernevendienst Jakobus 3: 1 t/m 5 centraal.

Zingen Kinderlied / Moederdaglied: ‘Moeders’ (melodie: ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’)

 • Moeders, die voor ons willen leven; moeders, die naast ons willen staan. Dank, Heer, dat U die hebt gegeven –  dank, dat zij bestaan!
 • Moeders, die zorgend ons omringen; moeders, een thuis bij pret en pijn; moeders, zo groot in kleine dingen –  fijn, dat zij er zijn!
 • Moeders, bij alle grote zorgen; moeders, in ieder klein gebaar, dat ons vertelde zonder woorden:  we horen bij elkaar!
 • Dank U, voor al hun trouw en liefde; dank U, voor steeds die stille lach, die al vergaf voor iets gebeurde,  zonder zelfbeklag.
 • Geef, Heer, dat willen wij U vragen liefde, geluk en zonneschijn aan alle moeders van de wereld –  wil er voor hen zijn!

Schriftlezing Johannes 17: 1 en 14 t/m 26

Nadat Jezus dit gezegd had, sloeg Hij zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen.

(…)

‘Ik heb hun uw woord doorgegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook Ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen hem die het kwaad zelf is. Ze horen niet bij de wereld, zoals Ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.

Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: Ik in hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals u Mij liefhad.

Vader, U hebt hen aan Mij geschonken, laat hen dan zijn waar Ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die U Mij gegeven hebt omdat U Mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en zij weten dat U Mij hebt gezonden.

Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen, zodat de liefde waarmee U Mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen.’

Schriftlezing Handelingen 1: 12 t/m 14

Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Zingen Hemelhoog 214 ‘In bidden en in smeken’

 • In bidden en in smeken, maak onze harten één. Wij hunk’ren naar een teken, o, laat ons niet alleen. De Heiland is getreden aan ‘s Vaders rechterhand: wij wachten hier beneden de gaven van zijn hand.
 • Wijd open staan de deuren, nu is de toegang vrij.

Voor wie verweesd hier treuren is Jezus’ hulp nabij. Al dreigen nog gevaren, al wacht ons kruis en strijd, de Geest zal ons bewaren, de Geest, die troost en leidt.

Verkondiging ‘Bovenvertrek en binnenkamer’

Zingen NLB 864: 1, 3 en 4: ‘Laat ons de Heer lofzingen’

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden

Inzameling van de gaven

Zingen Hemelhoog 220: 1, 3 en 4 ‘Wij knielen voor uw zetel neer’

1 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden, en eren U als onze Heer met lied’ren en gebeden.

Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o Eerstgeboren’ uit de dood zich diep eerbiedig buige!

 • U, die als Heer der heerlijkheid verreest tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Hij komt, elks oog zal Hem dan zien, ook die Hem heeft doorsteken! Elk zal Hem juichend hulde biên of om ontferming smeken.
 • Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, die dag zal zeker komen. Het licht, dat aan de kim verschijnt, wordt reeds van ver vernomen.

Ja, halleluja, ja Hij komt!

Juicht, mensen, englen, samen. Juicht met een vreugd, die ‘t al verstomt, juicht allen! Amen, Amen!

ZENDING EN ZEGEN

Zegen met gezongen ‘Amen’

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –         

Agenda

Zaterdag 11 mei om 19.00 uur in De Pastorie: spelavond voor 9-14 jaar, met vrienden en vriendinnen, georganiseerd door het IJW

Zaterdag 18 mei om 8.30 uur (Waalweg 3, Ridderkerk-Rijsoord): Dauwtrappen Zondag 19 mei om 19.30 uur Bethelkerk: Zondagavondzang

Verjaardagen 80+

Zondag 12 mei: dhr. Frans Vreugdenhil  83 jaar

Woensdag 15 mei: mw. Wil Tempelaar-Baan 83 jaar

Jubileum

Zaterdag 17 mei: Arend en Wil Hofland-Vellekoop, 50 jaar getrouwd

Zieken

In zorghotel Ambachtstaete verblijven voor revalidatie:

mw. Riet de Koning-Verkerk, kamer 5.02 ▪

mw. Truus van den Berg, kamer 4.03

dhr. Anton Dragstra, kamer 1.02, maar is waarschijnlijk weer naar huis

En ziek thuis na een ernstig ongeval: mw. Nellie Slobbe-de Vries

 

Kerkdiensten zondag 19 mei 2024 – Pinksteren – 9.30 uur: ds. Steven Kafoe, Met Z’n Allen Dienst

Gospelkoor en band: G-Roots

Ouderling: Iekje Berg

Diakenen: Corrie van den Berg en Ineke van Leeuwen

Kerkrentmeester: Peter Rietberg

Collectant: Marco van der Kruk

Oppasdienst: Margriet

Kindernevendienst: geen dienst

Koffieschenken: Wietske de Kievit, Marja Romijn, Deborah Kooren en Hans en

Corrie van den Berg

Bloemschikking: Iekje Berg

Welkom: Willem Heutink

Koster: Leen Koster

Kerkauto 1: Ineke Ruitenberg

Kerkauto 2: Ger Hemmes

Kerkauto 3: Theo van Namen

De eerste collecte (blauwe zak) is voor het jeugdwerk

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Stichting Vrienden van WitRusland

 

19.30 uur: Zondagavondzang