Kerkbrief voor zondag 21 april

KERKBRIEF  Zondag 21 april 2024

Redactie: kerkelijk bureau tel. 6197529

E-mail: kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl

Internet: www.bethelkerkzwijndrecht.nl

________________________________________________________________

 

Kerkdiensten zondag 21 april 2024  9.30 uur: ds. René Wouda, Met Z’n Allen Dienst, voorbereiding heilig Avondmaal

Organist: Leen van Breugel

Muzikale medewerking: WaterWorks Band

Ouderling: Peter van Leeuwen

Diakenen: Wim van Huizen en Erik Bos

Lector: Corma van Nes

Kerkrentmeester: Leendert de Jong

Collectant: Marco van der kruk

Oppasdienst: Esmee

Kindernevendienst groep 1-4: Esmee valk en Ellen Schepers

Kindernevendienst groep 5-8: Evelien Nugteren

Koffieschenken: José Naaktgeboren, Anne-Marie Swank, Annie van Herwijnen en

Toos Roubos

Bloemschikking: Anne-Marie Swank

Welkom: Ger Klein

Koster: Leen Koster

Kerkauto 1: Ineke Ruitenberg

Kerkauto 2: Harry Faber

Kerkauto 3: Bram Valk

De eerste collecte (blauwe zak) is voor de Kerk van Parijs

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor St. Vrienden van Wit-Ruslan

Dit is de vierde MZAD in dit jaar. Het thema is “Je komt als geroepen!”

Muzikale medewerking deze keer: de WaterWorks Band. Zij zijn van de Waterpleinkerk (NGK) uit Rotterdam met enkele roots in Zwijndrecht en hebben een mooi eigentijds, uitgebreid repertoire op hun naam staan.            We nodigen iedereen uit, van jong tot oud en van binnen en buiten. Kindernevendienst is voor de groepen 1 t/m 6.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bloemengroet van de gemeente Vanmorgen gaan de bloemen naar:

  • J.A. Forsten-van der Werff, voor haar 97ste verjaardag
  • M. de Koning-Verkerk,

Als iemand in de kerk deze bloemen wil bezorgen, komt u dan na de dienst naar de kerkenraadskamer.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Collecten op afstand

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL39 RABO 0377 5033 71 van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. Vermeld daarbij dan het doel van uw bijdrage. Of via de Bethelkerk-app kunt u uw bijdrage geven; kan ook via bijgaande QRcode. En het is mogelijk om uw collectebonnen (in een envelop, met daarop de bestemming geschreven) in de brievenbus van de kerk te doen. Collecten in de kerk Bent u in de kerk, dan kunt u:

  1. uw bijdrage geven in de collectezakken die tijdens de dienst zullen rondgaan,
  2. of geven via de Bethelkerk App (via de QR-code)

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Liturgie voor de morgendienst Thema: Je komt als geroepen

4e zondag van Pasen: Jubilate of ‘Goede Herder-zondag’ of ‘Roepingenzondag’

Voor de dienst zingt WaterWorks ‘Breng ons samen’ (Hemelhoog 391)

U roept ons samen als kerk van de Heer

Verbonden met U en elkaar

Wij brengen U lof, geven U alle eer

Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar Jezus is gastheer en nodigt ons uit

Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis

 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest Die alles gelooft en verdraagt

Streef naar de gaven die God aan ons geeft

Veelkleurig, verschillend en dienstbaar

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar

Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt

 

Refrein:      Breng ons samen, één in Uw naam

Ieder is welkom hier binnen te gaan

Samen, één door de Geest

Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

 

U roept ons samen voor Woord en gebed

Als deel van uw kerk wereldwijd

Wij bidden om vrede, verzoening en recht

Gebruiken met vreugde de maaltijd

Wij breken het brood en verstaan het geheim Om samen Uw kerk en van Christus te zijn.

(refrein)

 

Wij belijden één geloof en één Heer                 )

Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer            ) 2x

Heer, geef vrede die ons samenbindt               )

Vader, maak ons één                                          )

(refrein)

          Tussenspel

Verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

 

Ontsteken van de kaarsen

Moment van stilte

Welkom

 

Drempeltekst (Dietrich Bonhoeffer, Gemeenschapsleven, blz. 108):

‘Echt, geestelijk gezag is alleen daar, waar de dienst van het luisteren, helpen, verdragen en verkondigen wordt vervuld. (…) De gemeente heeft geen ‘briljante persoonlijkheden’ nodig, maar trouwe dienstknechten van Jezus en van de broeders (en zusters) Aan de eersten ontbreekt het haar niet, maar wel aan de laatsten. De gemeente zal haar vertrouwen alleen geven aan de eenvoudige dienaar (/dienares) van het woord van Christus, omdat zij weet, dat zij dan niet geleid wordt door menselijke woorden en door de inbeelding van een mens, maar door het Woord van de Goede Herder.’ 

 

Zingen ‘Met open armen’ / ‘Welkom in Gods huis’ (Hemelhoog 707)

 

Kom, als je honger hebt of dorst. Hier kun je eten, deel met ons.

Kom met je tranen en je pijn. Hier is het goed, hier mag je zijn. Met open armen word je ontvangen.

 

Kom, als je moe bent van je vlucht. Hier ben je veilig, hier is rust.

Kom, met je wanhoop en verdriet. Hier mag je weer een toekomst zien.  Met open armen word je ontvangen.

 

Refrein:      Welkom in Gods huis. Welkom in Gods huis.

Welkom in Gods huis. Welkom, welkom thuis.

 

Kom met je leegte en je angst. Hier word je liefdevol omarmd.

Kom maar, als niemand je verstaat. Hier is een plek voor jouw verhaal. Met open armen word je ontvangen.

Refrein

          Tussenspel

Refrein, 2x

 

Stil gebed

 

Zingen ‘Votum en groet’ (Hemelhoog 495)

 

Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.

Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon.

Genade en vrede van God de Vader.

Door Jezus, zijn Zoon, Immanuel.

Hij woont met zijn Geest in ons.

Hallelujah, hallelujah, amen.

Hallelujah, hallelujah, amen.

 

Aansteken van de 4e kaars

 

Zingen NLB 675 ‘Geest van hierboven, leer ons geloven’

 

Gebed

 

Je komt als geroepen (1) met de kinderen – Schapen (-koppen)

Deze morgen gaat het over 1 Samuël 16: de herder David tot koning gezalfd

 

Zingen Hemelhoog 428 ‘Jezus is de goede herder’

 

Refrein:      Jezus is de goede herder, Jezus, Hij is overal

Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal

 

Als je ‘s avonds niet kunt slapen, als je bang in ‘t donker bent Denk dan eens al die schapen die de heer bij name kent. Refrein

 

En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet

Denk dan aan de goede herder, Hij vergeet Zijn schaapjes niet. Refrein

 

Schriftlezing Psalm 23 Een psalm van David.

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik verblijf in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.

 

Schriftlezing Johannes 10: 11 t/m 16

Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

 

Zingen ‘Search me, Lord’ Gaither Vocal Band

 

Refrein:

Search me Lord                                         Doorgrond me Heer

Please, search me Lord             Doorgrond me alstublieft Heer

Turn the light from heaven on my soul

Laat het licht van de hemel schijnen op mijn ziel

If you find anything that shouldn’t be       Als u iets vindt dat er niet hoort,

Take it out and strengthen me haal het er dan uit en maak me sterk
I want to live right Ik wil het goede doen
I want to be saved Ik wil gered worden
I want to be whole

 

Ik wil heel zijn
1 You know when I’m right U weet wanneer ik het goed heb
You know when I’m wrong U weet wanneer ik het fout heb
You know where I go, Lord U weet waar ik naartoe ga, Heer
You know where I belong U weet waar ik thuis hoor
You know what I do U weet wat ik doe
And you know my secrets too En u kent al mijn geheimen

Search me, touch me, cleanse me through and through

Doorgrond me, raak me aan, reinig me door en door (refrein)

 

2 Well you know all my faults U weet al mijn fouten
You know my every deed U weet al mijn daden
You know where I go, Lord U weet waar ik heen ga, Heer
And you know just what I need En u weet wat ik nodig heb
Well, if there’s something there Als er iets is…
That I’m not aware waarvan ik me niet bewust ben,

Well take it, move it, keep me in your care

neem het dan, doe er iets mee, houd me onder uw hoede (refrein, 2x)

 

Je komt als geroepen (2) – Door de herder gevonden

 

Zingen NLB 891 ‘Heer, ik kom bij U’

 

Je komt als geroepen (3) – Als een herder gezonden

 

Zingen NLB 912 ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’

 

Gebeden met gezongen ‘Onze Vader’ (Hemelhoog 545)

 

Onze Vader in de hemel, Heilig is uw naam.

Laat uw koninkrijk spoedig komen. Laat uw wil worden gedaan. In de hemel, zo ook hier op aard’. (herhalen)

 

Want van U is het koninkrijk, De kracht en de heerlijkheid,

Tot in eeuwigheid. (herhalen)

 

Onze Vader in de hemel, Geef ons daag‘lijks brood.

En vergeef ons onze schulden, Gelijk ook wij dat doen. Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

 

Want van U is het koninkrijk, De kracht en de heerlijkheid,

Tot in eeuwigheid. (herhalen)

 

En leid ons niet in verzoeking, Maar verlos ons van het kwaad.

 

Want van U is het koninkrijk, De kracht en de heerlijkheid,

Tot in eeuwigheid. (herhalen)

 

Amen. Amen

 

Inzameling van de gaven

 

Zingen ‘Amazing Grace’ – John Newton

 

Amazing grace, how sweet the sound    Geweldige genade, wat klinkt dat fijn,
That saved a wretch like me.    die een loser als ik heeft gered.
I once was lost but now am found    Ik was verloren, maar ben nu gevonden
Was blind but now I see    Was blind maar nu kan ik zien

 

Through many dangers, toils and snares,   Veel gevaren, zwoegen en valstrikken

I have already come;                                      Heb ik al doorstaan

‘Twas grace has brought me safe thus far, Genade bracht mij veilig tot hier

and grace will lead me home.

 

   en genade zal mij thuis brengen
The Lord has promised good to me,    De Heer heeft mij veel goeds beloofd,
His word my hope secures;    Zijn woord versterkt mijn hoop
He will my shield and portion be,    Hij zal mijn schild en bescherming zijn

as long as life endures.                                  zo lang als ik leef.

 

Zegen van Saint Patrick

De HEER zij voor jullie om je de juiste weg te wijzen. De HEER zij naast jullie om je in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaar. De HEER zij onder jullie om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen. De HEER zij in jullie om je te troosten als je verdriet hebt. Hij omgeve jullie als een beschermende muur, wanneer de moeiten van het leven je bedelven. De HEER zij boven jullie om je te zegenen.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Agenda

Zaterdag 20 april 20.00 uur: Oranjezangavond door het Bethelkerkkoor Zaterdag 27 april: Koningsdag; de kerken van Zwijndrecht zijn aanwezig op de braderie

 

Maquette

Dhr. Gerrit Roukens is lang bezig geweest, maar het is een prachtig resultaat!

Deze mini-Bethelkerk staat in het atrium.

Verjaardagen

Op zaterdag 20 april wordt mw. J.A. Forsten-van der Werff 97 jaar

Op zondag 21 april wordt mw. W.C. van Nugteren-Striegel, 87 jaar

Op donderdag 25 april wordt mw. G. Fransen, 83 jaar.

Op vrijdag 26 april wordt mw. A. Rustwat-Kruis 87 jaar.

 

Jubilea

Op maandag 22 april zijn Gerrit en Gera Droogendijk-Zijderveld, 60 jaar getrouwd.

 

Zieken

In zorghotel Ambachtstaete verblijft mw. Riet de Koning-Verkerk, kamer 5.02; daar verblijft eveneens mw. Truus van den Berg, kamer 4.03. En Anton Dragstra is/wordt, na een geslaagde knieoperatie, voor verdere revalidatie opgenomen (kamernummer nog onbekend).

In Parkstaete (Dordrecht) verblijft mw. Pien Euser-Penning, 3e etage, kamer 11; naar verwachting mag zij in de komende week naar huis. In hospice de Cirkel (HIA) verblijft mw. Sonja Klootwijk-Visser.

En mw. Joke den Heeten is al een paar weken niet in orde, veroorzaakt door een pijnlijke ontsteking in haar heup. Hopelijk knapt ze weer wat op. Een kaartje doet ook haar vast goed.

 

Overleden

Op zondag 14 april overleed Anton Boon, echtgenoot van ons gemeentelid Pauline Boon-van den Blink; Anton Boon is 58 jaar geworden. De begrafenis heeft vrijdag 19 april plaats(gevonden).

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Kerkdiensten zondag 28 april 2024 9.30 uur: ds. René Wouda

Organist: Richard Bos

Ouderling: Anneke Tange en Berco Visser

Diakenen: Kees van Herpen en Martin van der Luit

Extra diakenen: Ineke Tempelaar, Corrie van den Berg, Wim-Arie Hamer, John

Schepers, Ineke van Leeuwen en Jannie Sandee

Lector: Frans Kooren

Kerkrentmeester: Timon Lommers

Collectant: Wouter Nugteren

Oppasdienst: Inez

Koffieschenken: Nely Mol, Trudy Kruit, Corma van Nes en Domien Mijnster

Bloemschikking: Theodora den Hoed

Welkom: Anke Brouwer

Koster: Leen Koster

Kerkauto 1: Wouter Nugteren

Kerkauto 2: Henny Tempelaar

Kerkauto 3: Theo van Namen

De eerste collecte (blauwe zak) is voor Diaconie (vakantiebureau)

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Stichting Vrienden van WitRusland