Kerkbrief voor zondag 14 april

KERKBRIEF

Zondag 14 april 2024

Redactie: kerkelijk bureau

tel. 6197529

E-mail: kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl

Internet: www.gkzwijndrecht.nl

________________________________________________________________

Kerkdiensten zondag 14 april 2024 9.30 uur: ds. Steven Kafoe

Organist: Klaas ZijderveldOuderling: Marijke den Boer

Diakenen: Marijke Schop en Martin van der Luit

Lector: Joke de Heer

Kerkrentmeester: Désiré de Graaf

Collectant: Jan Klop

Oppasdienst: Carsten

Kindernevendienst groep 1-4: Karen Klop

Kindernevendienst groep 5-8: Renate Lommers

Koffieschenken: Elly van der Waals, Wilma Verhoef, Anneke de Roon en Anneke Tange

Bloemschikking: Regina Baars

Welkom: Monique de Bruin

Koster: Intisar Subuh

Kerkauto 1: Hans Timmer

Kerkauto 2: Pim Middelbeek

Kerkauto 3: Corma van Nes

De eerste collecte (blauwe zak) is voor onderhoud gebouwen

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Stichting Vrienden van Wit-Rusland

 

16.30 uur: Evensong in de Lindtse Kerk

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bloemengroet van de gemeente

Vanmorgen gaan de bloemen naar:

  • H.K. Berghout-Keemink, voor haar 98ste verjaardag.
  • P. Euser-Penning

Als iemand in de kerk deze bloemen wil bezorgen, komt u dan na de dienst naar de kerkenraadskamer.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Collecten op afstand

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL39 RABO 0377 5033 71 van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. Vermeld daarbij dan het doel van uw bijdrage. Of via de Bethelkerk-app kunt u uw bijdrage geven; kan ook via bijgaande QR-code. En het is mogelijk om uw collectebonnen (in een envelop, met daarop de bestemming geschreven) in de brievenbus van de kerk te doen.

Collecten in de kerk

Bent u in de kerk, dan kunt u:

  1. uw bijdrage geven in de collectezakken die tijdens de dienst zullen rondgaan,
  2. of geven via de Bethelkerk App (via de QR-code)

 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 Kerkradio, kerkomroep en YouTube

Deze diensten worden live uitgezonden via (1) de kerkradio, (2) op kerkomroep.nl en (3) via YouTube (zoek op: Bethelkerk Zwijndrecht).

Op een later moment is de dienst te bekijken/luisteren via kerkomroep.nl en via YouTube. Voor inlichtingen en/of vragen: stuur een email naar:

presentatie.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 Liturgie voor de morgendienst

Thema: God ziet meer in ons dan wij zelf zien

VOORBEREIDING

Orgelspel

Aansteken van de kaarsen

Welkom

Drempeltekst: 1 Johannes 4: 10:

“Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.”

Intochtslied (staande): NLB 98: 1 en 2 (Zing een nieuw lied voor God de Here)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Klein Gloria (gemeente gaat zitten)

Aansteken van de kaars voor de 3e zondag van Pasen

Luisterlied: Ik zie uit naar de Heer (SELA, https://youtu.be/CCTw69DHSRI  )

Ik zie uit naar de Heer.

Ik zie uit naar de Heer.

Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord.

Wij verwachten vol verlangen de Heer.

Hij is onze hulp en ons schild.

Ja, om Hem is ons hart verblijd,

op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Ik zie uit naar de Heer.

Ik zie uit naar de Heer.

Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord.

Wij verwachten vol verlangen de Heer.

Hij is onze hulp en ons schild.

Ja, om Hem is ons hart verblijd.

op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Mijn ziel verlangt naar de Heer.

Mijn ziel verlangt naar de Heer,

meer dan wachters uitzien naar de morgen.

Wij verwachten vol verlangen de Heer.

Hij is onze hulp en ons schild.

Ja, om Hem is ons hart verblijd,

op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Op zijn heilige naam vertrouwen wij.

 

Gebed om ontferming

Leefregel: 1 Johannes 1: 1-7

Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken.

Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.

Zingen: Hemelhoog 176 (God enkel licht)

1 God enkel licht, wiens aangezicht

zo blinkend is van luister,

ziet ons onrein, ziet hoe wij zijn

vervallen aan het duister.

 

2 Der sterren pracht is voor Hem nacht,

hoe hel zij schittren mogen;

en wij, bevlekt, met schuld bedekt,

wat zijn wij in zijn ogen?

3 Heer, waar dan heen? Tot U alleen!

Gij zult ons niet verstoten.

Uw eigen Zoon heeft tot uw troon

de weg ons weer ontsloten.

 

4 Ja, amen, ja, op Golgotha

stierf Hij voor onze zonde.

Zijn schuldloos bloed maakt alles goed

en reinigt ons van zonde.

 

5 God onze Heer, wil tot uw eer

ons klein geloof versterken.

Dan zullen wij Hem, waarlijk vrij,

volgen in goede werken.

 

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Geest

Kindermoment: driemaal is scheepsrecht

Zingen: Hemelhoog 474 (Als een kind de kaars aansteekt)

1 Als een kind de kaars aansteekt      2 Jezus is ons levenslicht

staan we even stil,                                     altijd om je heen.

bij het wonder dat God zelf,                     Hij is bij ons, ook vandaag,

ons ontmoeten wil.                                     laat ons nooit alleen.

Vrede genade voor                                    Vrede genade voor

iedereen,                                                     iedereen,

van de Vader, de                                       van de Vader, de

Zoon en de Geest.                                     Zoon en de Geest.

Schriftlezing: Micha 4: 1-5

Eens zal de dag komen

dat de berg met de tempel van de HEER

rotsvast zal staan,

verheven boven de heuvels,

hoger dan alle bergen.

Volken zullen daar samenstromen,

machtige naties zullen zeggen:

‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,

naar de tempel van Jakobs God.

Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,

en wij zullen zijn paden bewandelen.’

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,

vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.

Hij zal rechtspreken tussen machtige volken,

over grote en verre naties een oordeel vellen.

Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers

en hun speren tot snoeimessen.

Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk,

geen mens zal nog de wapens leren hanteren.

Ieder zal zitten onder zijn wijnrank

en onder zijn vijgenboom,

door niemand opgeschrikt,

want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken.

Laat andere volken hun eigen goden volgen –

wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God,

voor eeuwig en altijd.

Schriftlezing: Johannes 21: 15-25

Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ Nog eens vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ en voor de derde maal vroeg Hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?’ Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: ‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. Werkelijk, Ik verzeker je, toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ Met deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: ‘Volg Mij.’

Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus veel hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die Hem zou uitleveren. Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’ Maar Jezus antwoordde: ‘Wanneer Ik wil dat hij in leven blijft totdat Ik kom, is dat niet jouw zaak. Jij moet Mij volgen.’ Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: ‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Wanneer Ik wil dat hij in leven blijft totdat Ik kom, is dat niet jouw zaak.’

Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.

Zingen: DV 111 (op de wijs van psalm 134)

Jezus:      Simon, heb je Mij waarlijk lief,

méér dan de and’ren die Ik riep?

Simon:      U weet, Heer, dat ik van U houd,

al was ik u niet altijd trouw.

Jezus:      Weid als een goede herder dan

Mijn lammeren en laat jouw hand

ze leiden, heel hun leven lang,

naar het door Mij beloofde land.

Jezus:      Simon, heb je Mij waarlijk lief,

Ik die in jou Mijn liefde schiep?

Simon:      Ja, Heer, U weet dat ik mijn hart

volledig aan U heb verpand

Jezus:        Hoed dan mijn schapen dag aan dag

en breng ze steeds  – op Mijn gezag –

naar plekken waar het heil gebeurt,

– waar aarde naar de hemel geurt.

Jezus:      Simon, houd je oprecht van Mij,

aan leugen en aan dood voorbij?

Simon:      Heer, U weet alles, U weet hoe

ik van U houd ten einde toe.

Jezus:      Weid dan Mijn schapen die Ik jou

voortaan ten volle toevertrouw.

Als jou de kracht ontbreekt, dan word

je door een ander vast omgord. 

Prediking met als thema: God ziet meer in ons dan wij zelf zien

Zingen: Hemelhoog 386: Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?

1 Wil je opstaan en Mij volgen               2 Wil je gaan op nieuwe wegen,

als ik noem je naam?                                 steil en ongewis?

Wil je dienen in ‘t verborgen,                    Wil je zijn tot hoed’ en zegen

zonder roem of faam?                               voor wie vreemd’ling is?

Wil je leven op de wind,                           Val je niet een mens te hard

broos en kwetsbaar als een kind?           die in leugens is verward?

Zul je geven wat Ik vind                            Hoor je ‘t kloppen van mijn hart

in jou en jij in Mij?                                       in jou en jij in Mij?

 

3 Wil je gids zijn voor de blinde                4 Wil je zien dat wat Ik zie:

die je smeekt: ‘Help mij!’                           jouw gaven velerlei!

Wil je vechten voor een kind,                   Wil je luist’ren als Ik zeg:

gevangen en onvrij?                                  ‘Een koningskind ben jij!’

Zie je in ontferming aan,                           Wil je geven wat je hebt,

ieder die alleen moet gaan,                      dat de wereld zich herschept

opdat groeie mijn bestaan                        en mijn leven wordt gewekt

in jou en jij in Mij?                                      in jou en jij in Mij?

 

5 Heer van liefde en van licht,

vervul mij met uw Geest.

Laat mij zijn op U gericht,

en maak mij onbevreesd.

Dat ik in uw voetspoor ga,

uw ontferming achterna,

en met lijf en ziel besta

in U en Gij in mij.

 

DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN

Dankgebed-Voorbede-Stil gebed-Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: NLB 422 (Laat de woorden die we hoorden klinken in het hart)

ZENDING EN ZEGEN

Wegzending en zegen, gezongen amen

Uitleidend orgelspel

 

Agenda

 

Dinsdag 16 april 14.00 uur: Inloopmiddag zusterkring

Dinsdag 16 april 20.00 uur: GEMEENTEAVOND

Woensdag 17 april 20.00 uur: Cursus Hebreeuws

Donderdag 18 april 20.00 uur: Diaconie vergadering

Vrijdag 19 april 17.30 uur: Bethel Bistro

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Verjaardagen

Op vrijdag 12 april wordt dhr. Daan Groeneveld 83 jaar

Op zaterdag 13 april wordt mevr. J.H. Keijzer 81 jaar

Op donderdag 18 april wordt mevr. Leny de Bruin-van Die 85 jaar

Jubilea

Op vrijdag 19 april zijn Michel en Aika Timmers-van Dijk 40 jaar gehuwd

Zieken

In het zorghotel Ambachtstaete verblijft inmiddels mevr. Riet de Koning-Verkerk. Kamernummer is nog onbekend.

In hospice de Cirkel (HIA) verblijft mevr. Sonja Klootwijk-Visser

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Kerkdiensten zondag 21 april 2024

9.30 uur: ds. René Wouda, Met Z’n Allen Dienst, voorbereiding heilig Avondmaal

Muzikale medewerking: WaterWorks Band, actief in de Waterpleinkerk in Rotterdam

Ouderling: Peter van Leeuwen

Diakenen: Wim van Huizen en Erik Bos

Kerkrentmeester: Leendert de Jong

Collectant: Marco van der kruk

Oppasdienst: Esmee

Kindernevendienst groep 1-4: Esmee valk en Ellen Schepers

Kindernevendienst groep 5-8: Karin Valk

Koffieschenken: José Naaktgeboren, Anne-Marie Swank, Annie van Herwijnen en Toos Roubos

Bloemschikking: Anne-Marie Swank

Welkom: Ger Klein

Koster: Leen Koster

Kerkauto 1: Ineke Ruitenberg

Kerkauto 2: Harry Faber

Kerkauto 3: Bram Valk

De eerste collecte (blauwe zak) is voor de Kerk van Parijs

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor St.Vrienden van Wit-Rusland