Kerkbrief voor zondag 7 april

KERKBRIEF

Zondag 7 april 2024

Redactie: kerkelijk bureau tel. 6197529

E-mail: kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl

Internet: www.gkzwijndrecht.nl

________________________________________________________________

Kerkdienst zondag 7 april 2024 9.30 uur: ds. René Wouda, doopdienst – dopen van Julien Robbert, zoon van Robbert en Marjolein Hamer

Organist: Aleid Moraal

Ouderling: Dick Brouwer

Diakenen: Ineke Tempelaar en Wim van Huizen

Lector: Lies Haasdijk

Kerkrentmeester: Arie van Wingerden

Collectant: Theo Vermeulen

Oppasdienst: Myrthe

Kindernevendienst groep 1-4: Evelien Nugteren

Kindernevendienst groep 5-8: Talitha Cornelisse

Koffieschenken: Jannie van Rijs, Theodora den Hoed, Jan en Jennie van Die

Bloemschikking: Geraldine van Drimmelen

Welkom: Willem Heutink

Koster: Leen Koster

Kerkauto 1: Alle van der Wal

Kerkauto 2: Ger Hemmes

Kerkauto 3: Bram Valk

De eerste collecte (blauwe zak) is voor Diaconie (Voedselbank)

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Stichting Vrienden van WitRusland

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Bloemengroet van de gemeente

Vanmorgen gaan de bloemen naar: de doopouders.

Het tweede boeket gaat naar:

Mw. T. v.d. Berg, Ze verblijft tijdelijk in  Ambachstaete

Zwijndrecht

Als iemand in de kerk deze bloemen wil bezorgen, komt u dan na de dienst naar de kerkenraadskamer.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Collecten op afstand

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL39 RABO 0377 5033 71 van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. Vermeld daarbij dan het doel van uw bijdrage. Of via de Bethelkerk-app kunt u uw bijdrage geven; kan ook via bijgaande QR-code. En het is mogelijk om uw collectebonnen (in een envelop, met daarop de bestemming geschreven) in de brievenbus van de kerk te doen. Collecten in de kerk Bent u in de kerk, dan kunt u:

  1. uw bijdrage geven in de collectezakken die tijdens de dienst zullen rondgaan,
  2. of geven via de Bethelkerk App (via de QR-code)

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Kerkradio, kerkomroep en YouTube Deze diensten worden live uitgezonden via (1) de kerkradio, (2) op kerkomroep.nl en (3) via YouTube (zoek op: Bethelkerk Zwijndrecht).

Op een later moment is de dienst te bekijken/luisteren via kerkomroep.nl en via YouTube. Voor inlichtingen en/of vragen: stuur een email naar: presentatie.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Liturgie voor de morgendienst

VOORBEREIDING

Orgelspel

Ontsteken van de kaarsen

Welkom

 

Drempeltekst:

Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang (quasi modo geniti =) als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd? (1 Petrus 2:1-3)

Zingen NLB 645:1,2 (naar Psalm 81) ‘Zing ten hemel toe’

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aansteken van de kaars voor de 2e zondag van

Pasen

Lofverheffing:

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven. Er wacht u, die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die klaarligt om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. U hebt Hem lief zonder Hem ooit gezien te hebben; en zonder Hem nu te zien gelooft u in Hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding (1 Petrus 1:3-9)

Zingen NLB 645:5 en 6 ‘Zing ten hemel toe’ (2)

(We gaan weer zitten)

Gebed

Zingen NLB 637:1 en 4 ‘O vlam van Pasen, steek ons aan’

– onder het naspel komen de kinderen naar voren

DIENST VAN HET WOORD

Bijbel Basics

Op de KND gaat het deze morgen over de roeping van Samuël (1 Samuël 3:118)

Schriftlezing 1 Samuël 3:1-10 De jonge Samuel diende dus de HEER, onder de hoede van

Eli. Er klonken in die tijd

zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de HEER, bij de ark van God. De godslamp was nog niet gedoofd. Toen riep de

HEER Samuel. ‘Ja, hier ben ik,’ antwoordde Samuel. Hij liep snel naar Eli toe en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen.’ Toen Samuel weer lag te slapen, riep de HEER hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen.’ Samuel had de HEER nog niet leren kennen, want de HEER had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de HEER

Samuel, voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Toen begreep Eli dat het de HEER was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuel: ‘Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: “Spreek, HEER, uw dienaar luistert.”’ Samuel legde zich weer te slapen, en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuel! Samuel!’ En Samuel antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’

Schriftlezing Johannes 20:19-23

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’ Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de

Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

Zingen NLB 639 ‘Christus in het graf geborgen’

Verkondiging: Ontluikend vertrouwen

BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP

De Doopkaars wordt aangestoken

Zingen NLB 340b, Apostolische Geloofsbelijdenis, staande gezongen

De kinderen komen terug in de kerk en vormen een ‘erehaag’ voor het binnendragen van de dopeling onder het zingen van

Zingen Hemelhoog 398:1 ‘Kom in de kring van Gods gezin’

(enkele malen herhalen)

1 Kom in de kring van Gods gezin,  geef mij een hand en kom, want er is plaats voor iedereen, kom in de kring.

Doopgebed

Zingen NLB 354:1 en 3 ‘Jouw leven staat aan het begin’

Doopvragen

Doopbediening

Zegen

Zingen NLB 354:4 en 5 ‘Jouw leven staat aan het begin’ (2)

DIENST VAN GEDENKEN, GEBEDEN EN GAVEN

In memoriam

  • Sijgje (Sija) van Es-Heij (94)
  • Hester Wilhelmina (Hetty) Spoelstra (90)

Zingen NLB 650:2,3 en 7 ‘Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen’

Gebeden

Inzameling van de gaven

Zingen NLB 634 ‘U zij de glorie, opgestane Heer’

ZENDING EN ZEGEN

Zegen met gezongen ‘Amen’

Uitleidend orgelspel

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Agenda

Dinsdag 9 april 20.00 uur Taakgroep Eredienst

Dinsdag 9 april 20.00 uur College van kerkrentmeesters

Woensdag 10 april 20.00 uur Moderamen

– – –  – – – – – – – – – – – – – – – –    

Kerkdiensten zondag 14 april 2024

9.30 uur: ds. Steven Kafoe

Organist: Klaas Zijderveld

Ouderling: Marijke den Boer

Diakenen: Marijke Schop en Martin van der Luit

Lector: Joke de Heer

Kerkrentmeester: Désiré de Graaf

Collectant: Jan Klop

Oppasdienst: Carsten

Kindernevendienst groep 1-4: Karen Klop

Kindernevendienst groep 5-8: Renate Lommers

Koffieschenken: Elly van der Waals, Wilma Verhoef, Anneke de Roon en Anneke Tange

Bloemschikking: Regina Baars

Welkom: Monique de Bruin

Koster: Intisar Subuh

Kerkauto 1: Hans Timmer

Kerkauto 2: Pim Middelbeek

Kerkauto 3: Corma van Nes

De eerste collecte (blauwe zak) is voor onderhoud gebouwen

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Stichting Vrienden van WitRusland

 

16.30 uur: Evensong in de Lindtse Kerk